ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Консултантски услуги за изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово”

Публикувано на: понеделник, 02 септември 2013          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: понеделник, 30 септември 2013                      00660-2013-0011

Документацията е достъпна до 23.09.2013 г., 17:00 часа

Оферти се подават до 30.09.2013 г., 17:00 часа

 

Изтегли документацията – документацията бе достъпна до 23.09.2013 г., 17:00 часа

До всички заинтересовани лица – отговор /1/  [Дата на публикуване – 11 септември, 2013 година] 

Техническата спесификация на поръчката  [Дата на публикуване – 11 септември, 2013 година]

До всички заинтересовани лица – отговор /2/  [Дата на публикуване – 16 септември, 2013 година]

До всички заинтересовани лица – отговор /3/  [Дата на публикуване – 23 септември, 2013 година]

До всички заинтересовани лица – отговор /4/  [Дата на публикуване – 23 септември, 2013 година]

До всички заинтересовани лица – Съобщение за отваряне на ценови оферти  [Дата на публикуване – 18 ноември, 2013 година]

 

Извършени плащания по договор 113-01/13.12.2013г.

Гаранция за изпълнение по договор 113-01/13.12.2013г.