Отвориха офертите за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за новата спортна зала в Елхово

img_9255Днес в голямата зала на община Елхово в присъствието на медии от гр.Елхово се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за спортна зала” гр. Елхово.

На основание заповед на кметът на община Елхово, комисия в състав: Пепа Кючукова Председател  и членове Живка Кафеджиева, Даниела Трендафилова, Радка Петрова, Елена Вълкова, удостовери ненарушената цялост на пакетите и пликовете в тях.

В реда на постъпване на офертите от всички участници бяха отворени пакетите съдържащи три плика – Плик 1 – Списък на съдържащите изискуеми документи, Плик 2 – Техническо предложение и Плик 3 – Ценово предложение. На този етап се отвориха пликове 1 и 2, а плик 3 ще се отвори на по-късен етап, когато комисията оцени техническите предложения на кандидатите.

Подписи на трима от членове на комисията, бяха поставени върху плик 3 – ценовите предложения на всички участващи кандидати. По същият начин бе подписана всяка една от страниците на техническите оферти на всеки един от кандидатите.

Общо две са офертите входирани в общинска администрация в предварително обявеният срок, а именно: Кооперация „Панда“ гр. София и “Еврогеймс” ДЗЗД гр. Варна.

Комисията има за задача да оцени офертите и да предостави официален протокол в срок до 31 октомври 2013 година, като участниците ще бъдат допълнително информирани за дата на отваряне на ценовите предложения.