ПРОДЪЛЖАВА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ “ПОМОЩ В ДОМА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”

         През месец юни 2013 г. общо 83 потребители са ползвали комплекс от почасови социални услуги в домашна среда по проекта на община Елхово BG051PO001- 5.1.04-0007-C0001 „Помощ в дома за достоен живот“. Предоставянето на услугите стартира на 1 април, като обхванатите потребители са хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. По проекта работят на пълен работент със сключени трудови договори и 25 социални асистенти. Реализирането на социалните услуги в домашна среда е съгласно разработен индивидуален план за всеки потребител, съобразен в максимална степен с начина на живот на потребителя.

            При извършените ежемесечни проверки не са констатирани проблеми. Налице е обща удовлетвореност: от ползваните услуги, от отношението на социалният асистент и от взаимоотношенията си с бенефициента по договора.

            Социалният ефект от услугите е особено значим за малките населени места, в които липсват алтернативни мерки за подкрепа на хората които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация и техните семейства. Проекта ще се реализира в рамките на една година.

            Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.

 

             „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Елхово носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията за социално подпомагане.”