ПРОЕКТ “ПОМОЩ В ДОМА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ” ОТКЛИКНА НА НУЖДАТА ОТ ПОМОЩ В ДОМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО

             82 потребители от района на община Елхово продължават да ползват през месец юли 2013 година услугите на Звеното за социални услуги в домашна среда. Одобрените кандидати – възрастни, хора които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация получават почасови услуги за дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост, дейности за социална подкрепа и социално включване и комунално – битови дейности – помощ при хранене, помощ за поддържане на личната хигиена, помощ при обличане, събличане, къпане, прием на лекарства, придружаване до образователна и здравна институция, помощ при почистване на дома, пазаруване, приготвяне на храна, заплащане на сметки и друга квалифицирана помощ в обслужването, почистването на дома, пренос на административни услуги и социални контакти и всичко онова, което помага за подобряване на качеството им на живот и социално включване.

            Предоставянето на услугите се извършва от 25 социални асистенти, които са преминали специално обучение.

            Качественото обслужване на потребителите се следи от екипа на проекта, които ежемесечно по график извършва проверка по домовете на потребителите за качеството на предоставяните услуги.

            Предоставянето на помощта е по Проект BG051PO001-5.1.04-0007-C0001 „Помощ в дома за достоен живот“, който се реализира по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

             „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Елхово носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията за социално подпомагане.”