Открита бе строителната площадка за реконструкция и доизграждане на спортната зала в Елхово

img_0483Днес бе открита строителната площадка на обекта по проект “Реконструкция и доизграждане на многофункционална спортна зала – град Елхово”, финансиран по Мярка 321 “ Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 година”.

Съоръжението ще даде възможност за подобряване на условията за тренировъчна дейност на всички спортни клубове, който са регистрирани на територията на община Елхово и ще повиши качеството на живот на населението, чрез създаване на възможности за достъп до модернизирана материална база, предлагаща спортни и свързани със свободното време услуги.

В дейностите за доизграждане на спортното съоръжение са предвидени изграждането на ел. захранване, саниране, изграждане на система за топла вода. Залата ще разполага с бюфет, каса, гардероб за посетители, съблекални за мъже и жени, както и сауна със съответните обслужващи помещения – душ и съблекалня. Предвидени са още и помещение за спортен инвентар, лекарски кабинет и административно помещение. Трибуните в спортния салон ще бъдат подвижни, разположени на три реда и ще предоставят общо 96 места за зрители.