Отвориха ценовите оферти по обществена поръчка за консултантски услуги за изработването на интегриран план на Елхово

IMG_0853На 20 ноември от 10.00 часа в голямата зала на община Елхово в присъствието на медии от гр.Елхово и представител на една от фирмите участници се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги за изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово”.

На основание заповед на кметът на община Елхово, комисия в състав: Живка Кафеджиева Председател  и членове Пепа Кючукова, Росица Бачева, арх. Емилия Русева, Даниела Трендафилова, инж. Димитринка Налбантова, инж. Веса Алексиева-Димитрова, удостовери ненарушената цялост на пликовете с ценови оферти.

Общо девет са офертите входирани в общинска администрация в предварително обявеният срок, а именно: ДЗЗД „Леге Артис“ – София, „Национален център за териториално развитие“ ЕАД – София, Обединение „Елхово 2020“, Обединение „Ню Ай и Проинфраконсулт-ИПГВР Елхово“- София, Обединение „Стратема ППМ“ – София, Гражданско дружество по ЗЗД „Градска визия за Елхово“ – София, „Прайм консултинг“ ООД – София и Обединение „Тракийски слънца консулт“ – София.

След оценка на комисията на техническите предложения, представени от участниците до отваряне на ценовите предложения бяха допуснати следните участници: „Национален център за териториално развитие“ ЕАД – София, Обединение „Елхово 2020“, Обединение „Ню Ай и Проинфраконсулт-ИПГВР Елхово“- София, Обединение „Стратема ППМ“ – София, Гражданско дружество по ЗЗД „Градска визия за Елхово“ – София и Обединение „Тракийски слънца консулт“ – София.