Отвориха ценовите предложения на кандидатите за доизграждане на спортната зала в Елхово

img_2873Днес в голямата зала на община Елхово в присъствието на медии от гр.Елхово се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на СМР по реконструкция и доизграждане на спортна зала” гр. Елхово, финансирана по мярка 321:Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по проект: „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елхово, чрез извършване на СМР по реконструкция и доизграждане на спортна зала гр. Елхово”.

На основание заповед на кмет на община Елхово Петър Киров, комисия с председател  Пепа Кючукова отвориха ценовите предложения на всяка един участник, като преди това съобщиха резултатите от класирането по техническите показатели по критериите – срок за изпълнение и срок за реакция за отстраняване на дефект след въвеждане на обекта в експлоатация.

Общо дванадесет са офертите входирани в общинска администрация и всички те бяха допуснати до участие в отварянето на ценовите предложения. По техническите показатели фирмите участници бяха оценени по следния начин:

“Стил комплекс” ООД гр. Благоевград – К2 – 10 точки и К3 – 20 точки “АВС Инженеринг – Н” ООД гр. Ямбол – К2 – 9,09 точки и К3 – 20 точки “Суперстрой инженеринг” ЕООД гр. Ямбол – К2 – 10 точки и К3 – 20 точки “Термикс ЕС” ООД гр. Пазарджик – К2 – 10 точки и К3 – 20 точки “Инком ПВ” ООД гр. Ямбол – К2 – 9,9 точки и К3 – 20 точки “Арк билдинг” ООД гр. Ямбол – К2 – 7,14 точки и К3 – 4 точки “Андезит” ООД гр. Бургас – К2 – 10 точки и К3 – 20 точки “Сивато” ООД гр. Стара Загора – К2 – 7,14 точки и К3 – 6,67 точки “Полисстрой” ЕООД гр. Ямбол – К2 – 10 точки и К3 – 20 точки “ПСТ Холдинг” АД гр. София – К2 – 10 точки и К3 – 20 точки “Инфрастройинженеринг” ООД гр. Ямбол – К2 – 10 точки и К3 – 20 точки ДЗЗС “Тракийски строежи” гр. Гоце Делчев – К2 – 10 точки и К3 – 20 точки

В реда на постъпване на офертите от всички участници бяха отворени пакетите съдържащи три плика – Плик 3 – Ценово предложение. Ето и ценовите предложения на участниците без ДДС:

“Стил комплекс” ООД гр. Благоевград – 615 873 лв., “АВС Инженеринг – Н” ООД гр. Ямбол – 584 989 лв., “Суперстрой инженеринг” ЕООД гр. Ямбол – 600 851 лв., “Термикс ЕС” ООД гр. Пазарджик – 770 185 лв., “Инком ПВ” ООД гр. Ямбол – 548 142 лв., “Арк билдинг” ООД гр. Ямбол – 652 479 лв, “Андезит” ООД гр. Бургас – 666 379 лв., “Сивато” ООД гр. Стара Загора – 497 355 лв., “Полисстрой” ЕООД гр. Ямбол – 599 544 лв., “ПСТ Холдинг” АД гр. София – 680 846 лв., “Инфрастройинженеринг” ООД гр. Ямбол – 411 692 лв. ДЗЗС “Тракийски строежи” гр. Гоце Делчев – 584 323 лв.