НАБИРАМЕ ОТНОВО ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ “ПОМОЩ В ДОМА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”

На 14 октомври община Елхово стартира ново набиране на документи за потребители на почасовите социални услуги за лична помощ, социално включване и комунално битови дейности. 

Проектът стартира през януари тази година.

За потребителите се предоставят три вида социални услуги в домашна среда – лична помощ, социална подкрепа и социално включване, комунално битови услуги, съобразно индивидуалните им нужди на основание извършена социална оценка на потребностите от почасови грижи.

Един „Социален асистент“ обслужва различен брой потребители в рамките на 8 часов работен ден, при 5-дневна работна седмица.

Към месец октомври има свободни места за кандидати на услугата, затова се налага ново набиране на документи, уточниха от екипа на проекта.

Подборът на новите потребителите на социалните услуги ще се извърши на база изготвени оценки на потребностите от почасови услуги от Дирекция „Социално подпомагане“ в град Елхово.

Документи се подават всеки работен ден от 8,00 до 17,00 часа. Допълнителна информация за кандидатите, както и необходимите документи са публикувани на сайта на общината.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.

 

 

            „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Елхово носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията за социално подпомагане.”