БЛАГОДАРНОСТИ ПО ПРОЕКТ “ПОМОЩ В ДОМА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”

В администрацията на община Елхово е получено благодарствено писмо, което оценява положително изпълнението на проекта „Помощ в дома за достоен живот”.

На 01 април 2013 г. кметът на община Елхово г-н Петър Киров даде официалния старт на услугите.

През месец ноември почасовите социални услуги за лична помощ, социално включване и комунално битови дейности се предоставят по домовете на 76 потребители, възрастни и самотни хора, затруднени в ежедневното си самообслужване и лица в неравностойно положение.

Дейностите се предоставят по план-графика на проекта от 25 социални асистента, преминали въвеждащо обучение през месец март, съгласно изискванията на проекта, което включваше теоретични и практически модули.

Екипът за организация и управление на проекта е в постоянен контакт както с назначените служители, така и с потребителите на социалните услуги.

Към настоящия момент не са входирани жалби и сигнали до бенифициента.

Напомняме, че спечеленият и реализиращ се в община Елхово проект е на стойност 156 217,16 лв. и за срок от 15 месеца.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.

 

 

            „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Елхово носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията за социално подпомагане.”