Община Елхово подписа договор за подобряване на центровете за услуги и изграждане на център за мобилни услуги и съвети

officeНа 12.12.2013 г. в Държавен фонд земеделие бе подписан договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Подобряване на съществуващите центрове за услуги и изграждане на информационен център за мобилни услуги и съвети на гражданите и бизнеса в община Елхово”, одобрен за финансиране по Мярка 321 “Обновяване и развитие на населените места” по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 година.

Основната цел на проекта е създаване на условията за подобряване на достъпа и обхвата до качествени административни услуги и съвети, усъвършенстване на съществуващите и включване на нови услуги за населението в отдалечените и малки населени места на Община Елхово чрез изграждане на информационен център за мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса. Дейностите по проекта обхващат следните населени места гр. Елхово и селата Бояново, Борисово, Гранитово, Добрич, Жребино, Добрич, Г.Дервент, Изгрев, Кирилово, Лалково, Лесово, Малък Манастир, Маломирово,Мелница, Пчела, Раздел, Трънково, Чернозем, Славейково, Вълча поляна, Малко Кирилово и Стройно.

В изпълнение на проекта „Подобряване на съществуващите центрове за услуги и изграждане на информационен център за мобилни услуги и съвети на гражданите и бизнеса в община Елхово” ще се подобри дейността на съществуващия Център за услуги и информация на гражданите чрез изграждане на информационни центрове за мобилни услуги и обслужване на офис гише, като се предостави офис обзавеждане и офис техника. За уязвимите групи в отдалечените населени места на общината ще се предлагат услуги, като телеконсултации и телемониторинг посредством мобилен център. За подобряване на достъпа на услуги ще бъде внедрена единна информационно-комуникационна система и създаден интернет сайт.