От 2 януари започна работа с граждани нов ЦУИГ в община Елхово

IMG_1247От днес започна работа новият Център за услуги и информация на гражданите в сградата на община Елхово на ул. „Търговска” № 13. Всеки ден работят с граждани служителите от ЦУИГ -“Деловодство”, ”Стопанско управление и общинска собственост”, ”Гражданска регистрация”, ”Техническо деловодство” и „Местни данъци и такси” от 8.00 ч. до 17.00 часа без прекъсване. За удобство на гражданите всички парични плащания и документооборота ще се извършват в центъра. Обновеното помещение на Центъра за услуги и информация на гражданите отговаря на законовите изисквания и предлага лесен достъп на гражданите.

В ЦУИГ е обособено изнесено работно място към Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Ямбол, което ще работи с граждани в понеделник и сряда от 8.00 до 12.00 часа.

Центъра за услуги и информация на граждани в сградата на община Елхово, осигурява информация за реда, организацията и видовете услуги извършвани от администрацията на община Елхово.

На гише „Деловодство” се извършват консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административно правен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга; предоставяне на достъп до обществена информация; издаване на удостоверения от общ характер; издаване на удостоверения за осигурителен доход и осигурителен стаж и др.

Служителят на гише ”Стопанско управление и общинска собственост” приема заявления за подаване на и информация в община Елхово за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване; издава удостоверения за картотекиране на граждани с жилищни нужди; издава удостоверения за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти; установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване наудостоверения; справки по актовите книги и издаване на удостоверени копия от документи относно общинска собственост; издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии; регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга; категоризация на заведения за хранене и развлечение и др.

Удостоверения за наследници, за семейно положение, за родствени връзки, за настоящ адрес, за постоянен адрес; удостоверения за родените от майката деца; удостоверения за идентичност на имената; дубликати и преписи по гражданско състояние се издават от служителя на гише „Гражданска регистрация”.

На гише „Техническо деловодство” се издават разрешения за изработване на подробни устройствени планове; изготвяне на справки на заинтересуваните лица относно изменения на устройствени планове и схеми; издаване на скица-виза за проучване и проектиране; издаване на разрешение за строеж и др.

Служителите от отдел „Местни данъци и такси” приемат и обработват декларации по ЗМДТ; издават удостоверения за данъчни оценки на недвижими имоти, земеделски земи; удостоверения за липса /наличие на задължения по ЗМДТ; удостоверения за декларирани данни, дубликати на квитанции; плащане на данъци и такси по ЗМДТ и др.