Семинар за стимулиране на гражданската подкрепа по проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово“

1На 14 януари 2014 година (вторник) от 13.30 часа в Конферетната зала на Община Елхово (адрес: гр. Елхово, ул. „Търговска“ № 13) ще се проведе семинар за стимулиране на гражданска подкрепа по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово“ в рамките на приоритетна ос Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Операция 5.3 Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР”, по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”, на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”.

Проектът е насочен към планиране на градското развитие чрез изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово за периода 2014-2020 г. (ИПГВР), който да допринесе за повишаване на качеството на живот и съответните екологични условия, както и да подобри физическата среда в града и прилежащия агломерационен ареал, като част от по-широкообхватната стратегия за икономическо, социално и екологично развитие.

В рамките на семинара ще бъде разяснена ролята на заинтересованите страни в дейностите по проекта и Методическите насоките за разработване и прилагане на ИПГВР.

Водени от принципа за най-широко гражданско участие при разработване на стратегически, устройствени и планови документи за бъдещето на града, Ви каним да присъствате на събитието,  да изразите мнения и коментари относно изготвяне на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Елхово.