Текат довършителни дейности по новата спортна зала в Елхово

zalaПродължават строителните дейности на проект “Реконструкция и доизграждане на многофункционална спортна зала – град Елхово”, който проект се извършва с Европейско финансиране по Мярка 321 “ Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 година”. Работите по довършване на спортната зала в град Елхово стартираха в средата на месец октомври, а по план в края на месец януари тя трябва да бъде завършена.

Съоръжението ще даде възможност за подобряване на условията за тренировъчна дейност на всички спортни клубове, който са регистрирани на територията на община Елхово и ще повиши качеството на живот на населението, чрез създаване на възможности за достъп до модернизирана материална база, предлагаща спортни и свързани със свободното време услуги. В дейностите за доизграждане на спортното съоръжение са предвидени изграждането на ел. захранване, саниране, изграждане на система за топла вода. Залата ще разполага с бюфет, каса, гардероб за посетители, съблекални за мъже и жени, както и сауна със съответните обслужващи помещения – душ и съблекалня. Предвидени са още и помещение за спортен инвентар, лекарски кабинет и административно помещение. Трибуните в спортния салон ще бъдат подвижни, разположени на три реда и ще предоставят общо 96 места за зрители.