Семинар за стимулиране на гражданска подкрепа за изготвяне на интегриран план

posНа 14 януари 2014 година (вторник) от 13.30 часа в Конферентната зала на Община Елхово се проведе семинар за стимулиране на гражданска подкрепа по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово“ в рамките на приоритетна ос Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Операция 5.3 Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР”, по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”, на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”.

В семинара взеха участие ръководители на държавни, общински и частни институции, представители на местния бизнес, граждани и др.

Символичен домакин на този семинар бе Живка Кафеджиева – зам. кмет на на Община Елхово и ръковидтел на проекта за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. Г-жа Кафеджиева представи част от екипа на ДЗЗД Обединение НЮ АЙ И ПРОИНФРАКОНСУЛТ – ИПГВР ЕЛХОВО, които имат ангажимент към процеса по изготвяне на плановия документ.

Проектът е насочен към планиране на градското развитие чрез изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово за периода 2014-2020 г. (ИПГВР), който да допринесе за повишаване на качеството на живот и съответните екологични условия, както и да подобри физическата среда в града и прилежащия агломерационен ареал, като част от по-широкообхватната стратегия за икономическо, социално и екологично развитие.

В рамките на семинара бе разяснена ролята на заинтересованите страни в дейностите по проекта и Методическите насоките за разработване и прилагане на ИПГВР.

Бе проведена и дискусия относно ролята на заинтересованите страни в  дейностите по проекта на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово, като бе представена анкета, която всички присъстващи имаха възможността да попълнят. Паралелно с това е стартирала и електронна анкета, която ще е активна до края на този месец. Целта на тази анкета е да се очертае актуалната ситуация в град Елхово, проблемите в инфраструктурата на града, за идентифициране проектни идеи.

Всеки заинтересован гражданин на Елхово има възможността да попълни тази анкета и да допринесе за по-точна актуална снимка, която ще помогне на екипа изготвящ плановият документ.

Линк към анкетата: http://questionpro.com/t/ACBCfZQm2U

no images were found