Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет:Благоустрояване на централно площадково пространство, част от пешеходната зона на град Елхово и основен ремонт на ул.”Трети март”

Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции :

Обособена позиция 1: „Основен ремонт на улица „Трети март в гр.Елхово”

Обособена позиция 2: „Благоустрояване на централно площадково пространство и част от пешеходната зона на град Елхово”

 

Публикувано на: понеделник, 24 февруари 2014          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: понеделник, 24 март 2014                                           00660-2014-0003

Документацията е достъпна до 17.03.2014 г., 16:30 часа

Оферти се подават до 24.03.2014 г., 16:30 часа

 

Забележка: Техническите проекти могат да бъдат разгледани в стая №18 в сградата на община Елхово

Изтегли документацията – документацията бе достъпна до 17.03.2014 г., 16:30 часа

 

До всички заинтересовани лица  – [Дата на публикуване – 19 март, 2014 година]

Съобщение за отваряне на ценови оферти [ Дата на публикуване – 09 май, 2014 година ]

 

Обособена позиция 1:

Извършени плащания по договор 117-01/23.09.2014г.

Обособена позиция 2:

Извършени плащания по договор 116-01/23.09.2014г.