Информационна среща по Проект “ Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово“

IMG_1477На 25 февруари 2014 година (вторник) от 10:30 часа в Конферентната зала на Община Елхово  се проведе информационна среща на ръководителите на териториалните звена на общинската и държавната администрация по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово“ в рамките на Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Операция 5.3 Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР”, по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”, на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”

Проектът е насочен към планиране на градското развитие чрез изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово за периода 2014-2020 г. (ИПГВР), който да допринесе за повишаване на качеството на живот и съответните екологични условия, както и да подобри физическата среда в града и прилежащия агломерационен ареал, като част от по-широкообхватната стратегия за икономическо, социално и екологично развитие.

На срещата бяха представени възможностите за финансиране по различните оперативни програми и източници на финансиране; бяха обсъдени предвидени във всяка сфера регионални проекти, които да се прилагат на територията на общината до 2020 г. и бяха разяснени възможностите, ограниченията и изискванията при формулиране на проекти при ИПГВР, с оглед структуриране на потенциалните проекти при различните видове обекти.

Информационната среща се провежда в рамките на договор за възлагане на обществена поръчка BG161PO001/5-03/2013/002-U-036, изпълняван от ДЗЗД Обединение „НЮ АЙ И ПРОИНФРАКОНСУЛТ – ИПГВР ЕЛХОВО“.

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие 2007 – 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез  Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обединение НЮ АЙ И ПРОИНФРАКОНСУЛТ – ИПГВР ЕЛХОВО и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия  орган.