Допитване за визията за развитие на град Елхово до 2020 г.

Във връзка с изпълнението на проект за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово, Ви молим да попълните следната кратка анкета:http://questionpro.com/t/ACBCfZQ2yN

Настоящата анкета ще ни помогне правилно да формулираме Визията за развитие на град Елхово до 2020 г. За нас е важно да чуем Вашето мнение и идеи за развитието на град Елхово. Ще се радваме да заявите своята активната гражданска позиция чрез попълване на анкетата, за което предварително Ви благодарим.
Настоящата анкета е изготвена в изпълнение на договор по проект BG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Благодарим за отделеното време!