ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в гр.Елхово и населените места на територията на община Елхово и други урбанизирани територии”

Ценовите предложения ще бъдат отворени от 11:00 часа на 10.06.2014 г. в сградата на община Елхово

Публикувано на: вторник, 08 април 2014          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: понеделник, 19 май 2014                   00660-2014-0007

Документацията е достъпна до 09.05.2014 г., 17:00 часа

Оферти се подават до 19.05.2014 г., 17:00 часа

Изтегли документацията – документацията бе достъпна до 09.05.2014 г., 17:00 часа

Извършени плащания по договор 87-01/18.07.2014г.

Гаранция за изпълнение по договор 87-01/18.07.2014г.