ПРОДЪЛЖАВА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ “ПОМОЩ В ДОМА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”

pom-600x336[1]През месец януари 2014 г. продължава същинското предоставяне на комплекс от почасови социални услуги в домашна среда по проекта на община Елхово BG051PO001- 5.1.04-0007-C0001 „Помощ в дома за достоен живот”. През месеца от услугите са се възползвали 84 потребители, обслужени от 25 социални асистенти.
През месец януари 2014г. в община Елхово е извършен вътрешен мониторинг потребителите на комплексни почасови социални услуги от екипа на проекта, по предварително одобрен график, по отношение на предоставянето на услугите и спазването на заложените дейности от социалните асистенти.
Резултати от проверките:
1. Относно процеса по предоставянето на социалните услуги
До момента няма проблеми с предоставянето на комплекс почасови социални услуги, както от страна на потребителите, така и от страна на социалните асистенти. Услугите са в процес на предоставяне.
2. Относно изпълнението на конкретните заложени дейности
Социалните асистенти изпълняват качествено задълженията си по длъжностна характеристика и конкретно заложените услуги според индивидуалния план на потребителя. Спазват работното време.
3. Други (данни, споделени от потребител, по отношение предоставяните му социални услуги)
По време на проверките, потребителите изразяват удовлетвореност: от ползваните услуги, от отношението на социалният асистент и от взаимоотношенията си с бенефициента по договора.
4. Констатирани проблеми и предприети мерки за отстраняването им от екипа по проекта
Не са констатирани проблеми.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Елхово носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията за социално подпомагане.”