ПРОЕКТ “ПОМОЩ В ДОМА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ” В ОБЩИНА ЕЛХОВО

pom-600x336[1]Обслужените от началото на проекта до месец февруари 2014г. са общо 101 потребители от община Елхово. Това са предимно – възрастни хора които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация получават почасови услуги за дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост, дейности за социална подкрепа и социално включване и комунално – битови дейности – помощ при хранене, помощ за поддържане на личната хигиена, помощ при обличане, събличане, къпане, прием на лекарства, придружаване до образователна и здравна институция, помощ при почистване на дома, пазаруване, приготвяне на храна, заплащане на сметки и друга квалифицирана помощ в обслужването, почистването на дома, пренос на административни услуги и социални контакти и всичко онова, което помага за подобряване на качеството им на живот и социално включване. На всеки един от тях е изготвен индивидуален план, който се изпълнява от персонала на Звеното за социални услуги към община Елхово. То се състои от 25 социални асистенти. Към месец февруари 2014г. Звеното за предоставяне на социална услуга в домашна среда има 100% събираемост на потребителската такса.
Звеното за услуги в домашна среда към община Елхово функционира от 01.04.2013 г., а предоставянето на услугите ще приключи на 31.03.2014 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Елхово носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията за социално подпомагане.”