Обществена поръчка ”Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване и техника за информационен център за мобилни услуги”

inf-centyr (512 x 342)На 30 април 2014 г. в голямата зала на община Елхово в присъствието на медии от гр.Елхово се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване и техника за информационен център за мобилни услуги в община Елхово” по общо пет обособени позиции, а именно: 1) Доставка и монтаж на офис обзавеждане; 2) Доставка и монтаж на офис техника и оборудване на помещенията; 3) Доставка и инсталация на единна интегрирана, информационна система; 4) Доставка и монтаж на специализирана техника и 5) Доставка на специално оборудвано МПС.
На основание заповед на кмета на община Елхово Петър Киров, комисия в състав: Живка Кафеджиева – Председател и членове Славка Дражева – юрисконсулт, Венета Димитрова – секретар, Радка Борисова – н-к отдел АПИО, Христина Христова – мл. експерт в отдел АПИО, Милена Гангарова – гл. експерт в отдел АПИО и Виолета Бакалова – мл. експерт ППХД, удостовери ненарушената цялост на пакетите и пликовете в тях. Документите бяха подписани от трима членове на комисията, както и двама представители на участници в процедурата, които присъстваха на отварянето на пликовете.
Общо дванадесет са офертите входирани в общинска администрация в предварително обявеният срок, а именно „Българска училищна индустрия” ООД гр. София, която участва по обособена позиция 1, „Висат“ ЕООД, която участва по обособена позиция 4, „Дискрет” ООД гр. Ямбол, която участва по обособена позиция 1, „Кан Учтехспорт България” ООД гр. Ямбол, която участва по обособена позиция 1, „Стемо“ ООД гр. Бургас, която участва по обособена позиция 2, „Весела“ ООД гр. Варна, която участва по обособена позиция 1, „Кейбъл Тех“ ООД гр. Варна, която участва по обособена позиция 1 и 2, Кооперация „Панда“ гр. София, която участва по обособена позиция 1 и 2, „Имеон Софтуер“ ООД гр. София, която участва по обособена позиция 3, „Вали Компютърс“ ООД гр. Пловдив, която участва по обособена позиция 2, „Технически университет-София-технологии“ ЕООД гр. София, която участва по обособена позиция 3 и „Сливен Ауто“ ООД гр. Сливен, която участва по обособена позиция 5.
Комисията има за задача да оценят офертите и да приключи своята работа в срок до 16 юни 2014 година, като участниците ще бъдат допълнително информирани за дата на отваряне на ценовите предложения.
Проект “Подобряване на съществуващите центрове за услуги и изграждане на информационен център за мобилни услуги и съвети на гражданите и бизнеса в община Елхово” е одобрен за финансиране по Мярка 321 “Обновяване и развитие на населените места” по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 година.