Стартира изграждането на канализация на ул. Кара Кольо и част от улица Марица, чрез проект на община Елхово

kara kolio (512 x 341)Продължават строителните работи по реализацията на проект „Канализация на улица „Кара Кольо” и улица „Марица” в град Елхово” на основание сключен договор между община Елхово и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на Министерство на околната среда и водите.
Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е сключен на 13.02.2014г. на стойност до 197 257,10 лв.
Обект на проекта е изграждане канализация на улиците “Кара Кольо” и “Марица”, които са част от второстепенната улична мрежа на град Елхово.
При реализацията на проекта ще се изградят два канализационни клона по улица “Кара Кольо” в частта и от улица “13-ти март” до улица “Иван Тенев” и един тласкател за припомпване на отпадните води в съществуваща РШ 361 по улица “ 13- ти март” и един канализационен клон по улица “Марица” град Елхово” в участъка от улица “Търговска” до улица “Ангел Вълев”.
По улиците “Кара Кольо” и “13-ти март” е предвидено да се изгради канализация за битови отпадъчни води, а по улица “Марица” ще се изгражда канализационнен клон за смесени води- битови и дъждовни. По настоящият проект ще се изпълнят сградните отклонения до регулацията на парцелите и поставяне на улични дъждоприемни решетки и шахти.