Покана за участие в кръгла маса за идентифициране на заинтересовани страни по проект ИПГВР

      obshtina-elhovo11-300x225[1]  На 23 май 2014 г. от 13.30 часа в Конферентната зала на Община Елхово – гр. Елхово, ул. „Търговска“ № 13 ще се проведе кръгла маса за идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори и др. които ще бъдат обхванати в процеса на изпълнение на ИПГВР по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово“ в рамките на приоритетна ос Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Операция 5.3 Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР”, по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”, на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”.
Проектът е насочен към планиране на градското развитие чрез изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово за периода 2014-2020 г. (ИПГВР), който да допринесе за повишаване на качеството на живот и съответните екологични условия, както и да подобри физическата среда в града и прилежащия агломерационен ареал, като част от по-широкообхватната стратегия за икономическо, социално и екологично развитие.
Кръглата маса се провежда в рамките на договор за възлагане на обществена поръчка BG161PO001/5-03/2013/002-U-036, изпълняван от ДЗЗД Обединение „НЮ АЙ И ПРОИНФРАКОНСУЛТ – ИПГВР ЕЛХОВО“.

   Покана

   Дневен ред