Анкета за приоритизиране на проектни идеи

АНКЕТА ЗА ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ИДЕИ

по проект BG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово”

Във връзка с разработването на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Елхово бихме искали да чуем Вашите мнение за проектите, които ще бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г. В рамките на проекта се провеждаанкета, с която целим идентифицирането на най-значимите проектни предложения. Резултатите от анкетата ще ни помогнат за приоритизарането на проектни идеи, които да бъдат включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Елхово за бъдещите 7 години.

За нас е важно да знаем Вашето мнение. Чрез попълването на анкетата може да заявите своята активната гражданска позиция по отношение на приоритетните за общината проекти. Благодарим за Вашата съпричастност и съдействие при попълването й.

Анкетата можете да достъпите на следния адрес: http://questionpro.com/t/ACBCfZRHk4

Предварително Ви благодарим за изразеното мнение и отделеното време!

Настоящата анкета е изготвена в изпълнение на договор по проект BG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово”, в рамките на приоритетна ос Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Операция 5.3 Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР”, по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”.