Обществен форум за идентифициране на проектни идеи по проект BG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово”

В изпълнение проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово“ на 13 юни 2014 г. в залата на Община Елхово се проведе Обществен форум чрез заседания на 5 тематични фокус групи. За участие във фокус групите бяха поканени представители на обществения и неправителствения сектор, с цел да бъдат идентифицирани проектни идеи, проекти и възможности за ПЧП на територията на град Елхово.

В рамките на фокус групите се идентифицираха проектни идеи, свързани с енергийната ефективност, градската среда и местната икономика, образователната, социалната и културната инфраструктура. Бяха представени и обсъдени основни групи проекти и идентифицирани проектните дейности, които да бъдат включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Елхово за периода 2014-2020 г.

Общественият форум чрез фокус групи се проведе в изпълнение на договор по проект BG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово”, в рамките на приоритетна ос Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Операция 5.3 Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР”, по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”.