Финално обществено обсъждане на проекта на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово 2014-2020 г.

logo-1

 

Уважаеми дами и господа,

на 01 септември 2014 г. от 14.00 часа в Конферентната зала на Община Елхово – гр. Елхово, ул. „Търговска“ № 13 ще се проведе финално обществено обсъждане на проекта на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово 2014-2020 г., преди планът да бъде представен за обсъждане и приемане от Общинския съвет на Елхово. Обсъждането е в изпълнение на проект по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово“ в рамките на приоритетна ос Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Операция 5.3 Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР”, по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”, на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”.

Общественото обсъждане предоставя възможност да бъдат изразени мнения и направени предложения по проекта на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово за периода 2014-2020 г. (ИПГВР). Целта на плана е да допринесе за повишаване на качеството на живот и съответните екологични условия, както и да подобри физическата среда в града и прилежащия агломерационен ареал.

Обществено обсъждане на проекта на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово 2014-2020 г. се провежда в рамките на договор за възлагане на обществена поръчка BG161PO001/5-03/2013/002-U-036, изпълняван от ДЗЗД Обединение „НЮ АЙ И ПРОИНФРАКОНСУЛТ – ИПГВР ЕЛХОВО“.

 _________________________________________________________________________

Този документ е създаден в рамките на проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

Презентация

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово 2014-2020г.