Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива за зареждане на автомобилите собственост на Община Елхово и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити Общинска Просвета и служба “Социални дейности” за срок от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.”

 

Публикувано на: вторник, 12 ноември 2013          Уникален код в регистъра на АОП:

00660-2013-0013

 

Решение  [Дата на публикуване – 12 ноември, 2013 година ]

Договор  [Дата на публикуване – 29 ноември, 2013 година ]

Извършени плащания по договор 966/27.11.2013г.