Покана за заключителна пресконференция по проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Елхово”

logo-1

24 април 2015 г.

Град Елхово

 

 

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

Община Елхово има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция по проект  „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Елхово”, която ще се проведе на 28 април 2015 г. (вторник) от 13:30 часа в конферентната зала на Община Елхово.

В пресконференцията ще участват: Петър Киров – кмет на Община Елхово, Живка Кафеджиева – зам. кмет и ръководител на проекта, представители на Обединение „НЮ АЙ И ПРОИНФРАКОНСУЛТ – ИПГВР ЕЛХОВО“, разработили Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Елхово.

Ще бъде представен одобреният ИПГВР, който е основен документ за развитие на град Елхово до 2020 г. и ще определи възможностите за ползване на средства от оперативните програми 2014 – 2020 г. Общата цел е постигане на устойчиво хармонично развитие на град Елхово – чрез подобрена жизнена среда с условия за развитие на човешкия капитал, подобрена инфраструктура, инвестиционна атрактивност, привлекателна градска среда при съхранено природно и добре поддържано културно наследство.

В ИПГВР са включени 63 проекта, които предстои да бъдат  реализирани в периода до 2020 г. Общата им стойност е 34,7 млн.лв.

Проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Елхово” се реализира по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.5-03/2013/002, който се финансира в рамките на Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Операция 5.3 Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР”, по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”, на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

За повече информация:

ava_drageva@abv.bg

 _________________________________________________________________________

Този документ е създаден в рамките на проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.