63 ПРОЕКТА СА ВКЛЮЧЕНИ В ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ЕЛХОВО

  logo-1

28 април 2015 г.

Град Елхово

Благодаря на всички, които дадоха ценни съвети и препоръки при изработване на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Елхово. Успяхме заедно да разработим стратегическия документ, който е едно от основните условия за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ през периода до 2020 година, това каза Живка Кафеджиева, зам. кмет на Община Елхово, по време на заключителната пресконференция по проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Елхово”, която се проведе на 28 април 2015 г. в Община Елхово.
Интегрираният план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на Елхово е насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми, идентифицирани в рамките на строителните граници на града.
Визията за развитие е: „Елхово – град с бъдеще за всички!“ и е формулирана в резултат на проведена обществена дискусия. Общата цел е постигане на устойчиво хармонично развитие на град Елхово – чрез подобрена жизнена среда с условия за развитие на човешкия капитал, подобрена инфраструктура, инвестиционна атрактивност, привлекателна градска среда при съхранено природно и добре поддържано културно наследство.
В ИПГВР са обособени 6 проектни групи, с включени 63 проекта, които предстои да бъдат реализирани в периода до 2020 г., уточни Мария Петрова, представител на Обединение „НЮ АЙ И ПРОИНФРАКОНСУЛТ – ИПГВР ЕЛХОВО“, разработили Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Елхово.
Общата им стойност е 34,7 млн. лв. Над 13 милиона лева са планираните инвестиции за подобряване на градската среда. Проектите са насочени към обновяване на междублокови пространства, улици и градския парк за културен отдих. Един от приоритетните проекти за града е изграждане и ремонт на защитни стени и диги на река Тунджа с дължина над 9 километра.
Над 10 милиона лева са необходимите средства, за изграждане на образователна инфраструктура, които са предвидени за реконструкция и ремонт на три детски заведения: ЦДГ „Надежда“, ЦДГ „Невен“ и ОДЗ „Невен“ – филиал; две основни училища – „Св. св. Кирил и Методий“ и „Паисий Хилендарски“; професионална гимназия „Стефан Караджа“; гимназия „Св. Климент Охридски“ и помощно училище – интернат „Н. Й. Вапцаров“.
Пет проекта за обновяване на социалната инфраструктура са включени в плана. Те са за обновяване и оборудване на кухня със столова за нуждите на домашен социален патронаж; изграждане на дневен център за работа с деца, младежи и лица; ремонт на защитено жилище и на Център за социална рехабилитация и интеграция „Света Марина“; създаване на Център за временно настаняване на бездомни хора.
Мерки за енергийна ефективност се предвижда да бъдат въведени в 10 публични сгради и в 88 многофамилни жилищни сгради, поставяне на вътрешни и външни изолации, подмяна на технически инсталация, подмяна на покриви и осигуряване на достъп за лица в неравностойно положение.
Голяма част от средствата се предвижда да бъдат получени по няколко оперативни програми – ОП „Региони в растеж“, ОП „Околна среда“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Добро управление“. Ще бъде търсено финансиране и по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежката програма.
Проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Елхово” се реализира по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.5-03/2013/002, който се финансира в рамките на Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Операция 5.3 Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР”, по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”, на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

За повече информация:
zh.kafedzhieva@elhovobg.org

_________________________________________________________________________

Този документ е създаден в рамките на проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.