СРЕЩИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО С КМЕТОВЕТЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА

        Кметът на община Елхово Петър Киров провежда работни срещи с кметовете и кметски наместници по населени места. Срещите се провеждат през понеделник в заседателната зала на общината. Работните съвещания се водят от кмета на общината и в тях участват заместниците на г-н Киров, секретаря на общината и  служители от общинска администрация.

           Кметът на община Елхово Петър Киров провежда работни срещи с кметовете и кметски наместници по населени места. Срещите се провеждат през понеделник в заседателната зала на общината. Работните съвещания се водят от кмета на общината и в тях участват заместниците на г-н Киров, секретаря на общината и  служители от общинска администрация.

            Срещите целят да се оптимизира взаимодействието между кметовете и кметски наместници по населени места и общинска администрация, да се постигне по-голяма оперативност и гъвкавост при решаване на текущите задачи, координиране и съгласуване на действията.

            Основна тема в разговорите са текущите ремонти, които се извършват по селата по утвърден от кмета на община Елхово график. Обектите са обходени от служители от отдел ТСУС, изготвени са количествено-стойностните сметки, разнесени са заявените материали. Дейностите се извършват по граждански договор от жители на населените места. С това се цели да бъдат подпомогнати финансово и безработни хора срещу извършване на услуга.

            Сред обсъжданите теми са също дейностите по ГРАО – правилното и точно издаване на удостоверение за наследници,  подаване на съобщенията по ГРАО в следващия ден от настъпване на събитието, своевременнто разнасяне на данните от табулограмите в личните картони на гражданите, преглед на регистрите с оглед предстоящото им приемане в Елхово и др. Във връзка с предстоящите дейности за регистриране на Местна инициативна група  за община Елхово, кметовете ще предложат земеделски производители за участие в срещите. Продължава и попълването на дневниците за авариите по В и К мрежата, в които се отразява мястото на аварията, времето на отстраняване и възстановяване на уличната настилка.

            От друга страна кметовете по места споделят за проблемите, които съпътстват тяхната дейност като трудности при раздаване на помощите от Червен кръст по стари списъци, стълбове за високо напрежение, застрашаващи живота на хората, снабдяване на населението с дърва за огрев, необходимост от работници за извършване на комунално-битови дейности и др.