Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 15.06.2018 г. за предложения  и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Предложенията могат да бъдат депозирани в  Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово, на адрес – гр. Елхово, ул. „Търговска“ № 13 или на следния електронен адрес: [email protected]

Проект!

Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

  • 1. Чл. 27, ал. 2, т. 4 се изменя така:

„4. Комисия по законност, обществен ред и противодействие на корупцията (ЗОРПК).“

Мотиви към Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

  1. Причини, които налагат приемането.

Във връзка с приемането на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е необходимо прецизиране на наименованието на постоянната комисия към Общински съвет – Елхово, създадена по реда на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (отм.). Съгласно новият нормативен акт функцията на комисията е регламентирана в чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗПКОНПИ. Тя е задължена да изготвя и предоставя информация, изискана от Комисията за противодействия на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, при открито производство по установяване на конфликт на интереси по отношение на общинските съветници и кметовете в съответната община.

В чл. 27, ал. 2 от Правилника са определени постоянните комисии на Общински съвет – Елхово, като в т. 4 е посочена Комисията по законност, обществен ред и установяване на конфликт на интереси (ЗОРУКИ). Предвид изложеното по-горе предлагаме наименованието на същата комисия, която да изпълнява задълженията  регламентирани в ЗПКОНПИ да бъде променено на Комисия по законност, обществен ред и противодействие на корупцията (ЗОРПК).

  1. Целите, които се поставят:

С предложената промяна се цели:

– привеждане на  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в съответствие с действащото законодателство;

– въвеждане на прецизност в наименованието на постоянната комисия към Общински съвет – Елхово;

– спазване принципите на законност, самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения, гарантиране и закрила интересите на жителите на община Елхово и публичност при изпълнение на задълженията на общинските съветници.

  1. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагане на проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация не е необходимо разходването на бюджетни средства.

  1. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Очакваните резултати от прилагането на проекта на Правилника са:

– привеждане в съответствие със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (обн. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018г.);

– разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация да отговарят в пълна степен на изискванията на действащите закони.

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганото изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е разработено в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Правилника.