ЗАВЕРКА И ПРЕДАВАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

           В община Елхово завериха и приеха регистрите по гражданско състояние по населени места. Кметове, кметски наместници и служители в кметствата получиха указания за работа по изпълнение на Закона за гражданска регистрация.

             В община Елхово завериха и приеха регистрите по гражданско състояние по населени места. Кметове, кметски наместници и служители в кметствата получиха указания за работа по изпълнение на Закона за гражданска регистрация.

            На срещата, ръководена от г-жа Венета Димитрова, присъстваха представители от всички кметства на територията на община Елхово. Те  предадоха водените от тях регистри по гражданско състояние – за ражданията, гражданските бракове и смърт. За въвеждане в работата с регистрите по гражданско състояние и недопускане на грешки, гл. специалист “ГРАО” в община Елхово г-жа Виолета Ялъмова даде указания на присъстващите. Изключително отговорна  е работата с документи по гражданската регистрация не само поради факта, че се съхраняват 130 години, но и защото са първичните данни за базата в общината, както и за национална база данни. Кои обстоятелства са важни при извършване на адресна регистрация по настоящ и постоянен адрес, кога се попълва личен регистрационен картон, какви данни се изскват при издаване на удостоверение за наследници и други казуси бяха обсъдени на срещата.