На четиридесет и първотото заседание на Общински съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 28.03.2019 г. от 09.00 ч. в заседателната зала на община Елхово.

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

 

П Р О Т О К О Л

41

На четиридесет и първотото заседание на Общински съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 28.03.2019 г. от 09.00 ч. в заседателната зала на община Елхово.  

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха 17.

…………………………………………………………………………………………………………………

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Подлагане на гласуване на искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на Общински съвет – Елхово

ВНОСИТЕЛ: Атанас Попов – зам. председател на Общински съвет

ОбС РЕШИ:

462/41/1/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА и чл.9, ал.1, т.2 във връзка с ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация,  Общински съвет – Елхово не приема искането за предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на Общински съвет – Елхово.

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване за устройване на пчелин в 1дка, представляващ част от имот №61738.56.4–друг вид дървопроизводителна гора в землището на с.Раздел.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

463/41/2/ Общински съвет – Елхово:

         1.На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана  Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2019г., приета с Решение на Об съвет –Елхово №426/38/1/31.01.2019г. като в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, върху които община Елхово има намерение да  учреди вещни права”, точка Б. “Имоти, за които предстои да бъде започната процедура за учредяване на ограничени вещни права” да бъде създадена позиция №1. „Учредяване право на ползване върху част от имот №61738.56.4 по КККР на с.Раздел, с площ 399530кв.м, м.“Габрака“ и НТП „Друг вид дървопроизводителна гора ” .

        2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11 от Закона за пчеларството, чл.69 ал.3, т.2,чл.70, ал.5, чл.71, ал.7 от  от Закона за горите , чл.39, ал.5 и ал.6 от Закона за общинската собственост, чл.35  ал.2, и ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава учредяване безвъзмездно право на ползване за устройване на пчелин с 70бр.пчелни семейства в 1дка площ, представляващ част от имот №61738.56.4 с площ 399530кв.м, м.“Габрака“  и начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора ”  в отдел 358, подотдел А в землището на с.Раздел на ЕТ“Десислава П-84“, с.Раздел, ЕИК 838118904  за срок до 21.03.2021г.

       3.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими  за  правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение.

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с.Бояново, общ.Елхово, представляващ дворно място от 730кв.м и част от сграда с площ от 80/166ид.ч кв.м за срок до 10/десет/години след провеждане на публичен търг.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

464/41/3/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово актуализира Програмата за управление с имоти – общинска собственост в община Елхово за 2019г. като:

в Раздел III. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия“ в таблица: „Имоти, които община Елхово има намерение да предостави под наем“, да се създаде нова позиция №24 „дворно място  с площ от 730кв.м,сграда   построена през 1973г. със ЗП 166кв.м, находящи се  в УПИ XVII, кв.48 по плана на село  Бояново, общ.Елхово.

2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава отдаването под наем на имот частна общинска собственост, представляващ: дворно място от 730кв.м, съставляващо УПИ XVII в кв.48 и част от сграда построена през 1973г. с площ от 80/166ид.ч кв.м  по плана на село Бояново при граници на имота: североизток – Даньо Тодоров Хаджиев; северозапад – общински парцел III за битов комбинат; югозапад – Атанас Жеков и на югоизток – улица за срок от 10/десет/години след провеждане на публичен търг с начален месечен наем, определен на база т.2 и т.9 от приложение №2 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

3.На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем.

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на сглобяем павилион – частна общинска собственост с площ от 24кв.м, находящ се в с.Добрич, кв.11за срок до 10/десет/ години след провеждане на публичен търг.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

465/41/4/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава отдаването под наем на имот частна общинска собственост, представляващ: сглобяем павилион със застроена площ от 24кв.м, построен през 1980г. в кв.11, парцел за общински нужди, селсъвет, културен дом по плана на село Добрич, утвърден със заповед №2831 от 21.05.1952г. и заповед №2945 от 27.05.1952г. при граници на парцела: от три страни улица, църковен двор, Георги Тодоров Джукелов, Атанас Михнев Стоянов за срок от 10/десет/години след провеждане на публичен търг с начален месечен наем,  определен на база т.1 от приложение №2 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

2.На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.9695 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

466/41/5/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба чрез публичен търг по реда на глава седма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на недвижим имот частна общинска собственост представляващ :

поземлен имот с идентификатор 27382.500.9695 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на началника на СГКК – Ямбол, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 48, площ : 511 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : 27382.500.3572, кв. 5, парцел ХХХ, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9694, 27382.500.7162, 27382.500.9611, 27382.500.9696.

 1. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.
 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост представляващи поземлени имоти с идентификатори 27382.500.9514 и 27382.500.9515 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

467/41/6/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба чрез публичен търг по реда на глава седма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на следните недвижими имоти частна общинска собственост :

1.1. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9514 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления   имот : гр. Елхово, площ : 6 429 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за производствен, складов обект, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : квартал 1, парцел VІІІ, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7235, 27382.500.7255, 27382.500.9515, 27382.500.9516.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9515 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления   имот : гр. Елхово, ул. Морава № 3, площ : 2 998 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за производствен, складов обект, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : квартал 1, парцел ІХ, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7121, 27382.500.7235, 27382.500.9514, 27382.500.9516.

 1. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка на имотите на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.
 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.2690 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

468/41/7/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба чрез публичен търг по реда на глава седма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на недвижим имот частна общинска собственост представляващ :

поземлен имот с идентификатор 27382.500.2690 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Арда, площ : 546 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор : няма, номер по предходен план : 2690, квартал 137, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.2691, 27382.500.2689, 27382.500.2688, 27382.500.2687, 27382.500.7119.  

 1. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.
 2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ дворно място съставляващо поземлен имот – комбинат в кв.19 по Плана за регулация и застрояване на с.Лалково, заедно с построената в него едноетажна масивна сграда – фурна.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

469/41/8/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба чрез публичен търг по реда на глава седма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на недвижим имот частна общинска собственост представляващ :

дворно място с площ 1 750 кв. м. съставляващо поземлен имот Комбинат в кв. 19 по плана за регулация и застрояване на с. Лалково одобрен със заповед № 5212/11.12.1950 г., при граници на поземления имот на североизток – река, запад – улица о. т. 60 – 61 и юг – ПИ І-214, заедно с построената през 1970 г.  в това дворно място едноетажна масивна сграда – фурна със застроена площ 120 кв. м.

 1. 2. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.
 2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарна цена за продажба на недвижим имот частна общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

470/41/9/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 5 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово определя пазарна цена за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ :

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 27382.500.1837.1.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК с адрес гр. Елхово, пл. Христо Ботев № 11, ет. 1, със застроена площ 78,75 кв. м. намиращ се в сграда № 1 построена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.1837, предназначението на самостоятелния обект е за търговска дейност, брой нива на обекта : 1, ниво : 1, съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж – 27382.500.1837.1.10, под обекта – няма и над обекта – 27382.500.1837.1.2, заедно с прилежащо избено помещение с площ 15,65 кв. м. и съответното право на строеж, на стойност 40 600,00 лв.

 1. Възлага на кмета на общината след провеждане на търг да издаде заповед за определяне на купувач и сключи договор за покупко-продажба.
 1. 1 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

ОбС РЕШИ: 

471/41/10/ Общински съвет – Елхово:

 1. I. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 1/09.01.2018 г. на МФ, Общински съвет–Елхово предоставя еднократно финансово подпомагане на:
 2. Дафина Стоянова Иванова, гр. Елхово – 100.00 лв.
 3. Катя Димова Балабанова, гр. Елхово – 180. 00 лв.
 4. Гинка Александрова Минчева, с. Трънково – 210.00 лв.
 5. Мария Янакиева Пенушева, гр. Елхово – 200.00 лв.
 6. Мария Демирева Иванова, гр. Елхово – 500.00 лв.
 7. II. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет–Елхово не предоставя еднократно финансово подпомагане на:
 8. Наско Златев Иванов, с. Лесово
 9. Георги Димитров Георгиев, с. Маломирово
 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на принципно съгласие за предоставяне на имоти – полски пътища, определени по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2018 – 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

472/41/11/ Общински съвет – Елхово:

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, чл.75б, ал.2 от ППЗСПЗЗ и чл. 37в, ал.16 и ал.17 от ЗСПЗЗ – Общински съвет-Елхово дава принципно съгласие да се предоставят под наем, за стопанската 2018/2019г., общинските полски пътища и напоителни канали, които не функционират и заявени от земеделските производители и включени в съответните блокове за земеделско ползване  по цена в размер на средното годишно рентно плащане  за землището на с.Лесово.

           ІІ. Наемателите, на които са предоставени полските пътища, са длъжни да осигурят достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2018/2019г.

ІІІ. На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договорите за наем за стопанската 18/19г.

 

Вярно,

н-к отдел АИО:                            Председател на ОбС /П/                                                

          /Славена Вълкова/                                                  /Николай Тончев/