Четиридесет и седмо заседание

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

 

П Р О Т О К О Л

№ 47

На четиридесет и седмото заседание на Общински съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 12.09.2019 г. от 09.00 ч. в заседателната зала на община Елхово.  

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха 15.

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на сборния бюджет на община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – Кмет на община Елхово

 

По Т.1 ОбС прие следното 

РЕШЕНИЕ:

 

524/47/1/ Общински съвет – Елхово:

І. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси променя сборния бюджет на община Елхово съгласно Приложение № 1.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.127 ал.1 от Закона за публичните финанси променя поименния списък за капиталови разходи съгласно Приложение № 2.

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.127 ал.2 от Закона за публичните финанси във връзка с решение №429/38/4, раздел ІV, т.2 по Протокол №38 от 31.01.2019 г. променя разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно Приложение № 3.

ІV. На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, т.20 от ДДС № 07/ 04.04.2008 г. на Министерство на финансите във връзка с решение № 429/38/4, раздел ХІV по Протокол № 38 от 31.01.2019 г.  предоставя заемообразно авансово съфинансиране под формата на временен безлихвен заем между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз по проект  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елхово“, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – било 0 лв., става  25 000 лв.

Средствата да се предоставят от приходен параграф §76/00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметките за средства от Европейския съюз.

Възстановяването на отпуснатия временен безлихвен заем следва да бъде след приключване, отчитане и получаване на балансово плащане по проекта.

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община и временно изпълняващи длъжността кметове на кметства във връзка с предстоящите на 27.10.2019 г. избори.

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 

По Т.2 ОбС прие следното 

РЕШЕНИЕ:

 

525/47/2/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.42 ал.6 и ал.8 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.161, ал.1 от Изборния кодекс и т.45 и т.46 от Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, Общински съвет-Елхово избира за временно изпълняващ длъжността кмет на община Елхово  г-жа Пепа Петрова Кючукова, за срок от 20.10.2019 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

         2.На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА на временно изпълняващия длъжността кмет на община да се заплаща възнаграждение за пълно работно време,  съгласно Решение № 326/28/2/ на ОбС от 22.02.2018 г.

         3.На основание чл.42 ал.8 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.161, ал.1 от Изборния кодекс, Общински съвет-Елхово избира за временно изпълняващи длъжността кмет на кметство, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет, както следва:

Недялка Христова Славова – за кметство с.Бояново,

Кръстина Петкова Стефанова – за кметство с.Малък Манастир,

Мирослава Борисова Тонева – за кметство с.Лесово,

Митко Димитров Куртев – за кметство с.Гранитово,

Галя Ангелова Петева – за кметство с.Маломирово,

Георги Димов Дучев – за кметство с.Изгрев.

         4.На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА на временно изпълняващите длъжността  кметове на кметства в с.Бояново, с.Гранитово, с.Лесово, с.Маломирово, с.Малък Манастир и с.Изгрев да се заплаща възнаграждение за пълно работно време,  съгласно Решение № 443/39/2/ на ОбС от 28.02.2019 г.

         Решенията по т.3 и т.4 влизат в сила след регистрацията  на настоящите  кметовете на кметства с.Бояново, с.Лесово, с.Гранитово, с.Малък Манастир,  с.Маломирово и с. Изгрев  в ОИК-Елхово  и излизането им  в неплатен служебен или платен годишен отпуск.                                                                               

 

 1. ДОКЛАД От Комисията за изготвяне на предложения за съдебни заседатели при Районен съд – Елхово, Окръжен съд – Ямбол през мандат 2019 – 2023 год.

ВНОСИТЕЛ: Христо Делигрозев – Председател на временна комисия

 

По Т.3 ОбС прие следното 

РЕШЕНИЕ:

 

526/47/3/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 68а, ал. 4 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Елхово, определя и предлага на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд гр. Ямбол, да изберат за съдебни заседатели при Районен съд – Елхово, Окръжен съд – Ямбол за мандат 2019 – 2023 г., следните кандидати за съдебни заседатели:

 

 1. 1. Георги Стоянов Георгиев Районен съд – Елхово
 2. Мария Василева Какърова Районен съд – Елхово
 3. Николай Георгиев Вълков Районен съд – Елхово
 4. Илчо Митков Димов Районен съд – Елхово
 5. Георги Зарков Попов         Районен съд – Елхово
 6. Стоянка Георгиева Добрева Районен съд – Елхово
 7. Николинка Славова Атанасова Районен съд – Елхово
 8. Катя Николаева Коприва Районен съд – Елхово
 9. Ивана Георгиева Бординяшка Районен съд – Елхово
 10. Нана Велкова Тодорова Районен съд – Елхово
 11. Тонка Йорданова Димитрова Районен съд – Елхово
 12. Марияна Иванова Караиванова Районен съд – Елхово
 13. Мариянка Желязкова Колева Районен съд – Елхово
 14. Жана Вълчева Юзбашиева Районен съд – Елхово
 15. Георги Николаев Славчев Районен съд – Елхово
 16. Дженка Ангелова Димитрова Районен съд – Елхово
 17. Коста Иванов Илиев Районен съд – Елхово
 18. Мария Павлова Чиликова Районен съд – Елхово
 19. Мара Йовчева Добрева Районен съд – Елхово

20.Николинка Динкова Динева               Районен съд – Елхово

21.Любен Владимиров Димитров                    Районен съд – Елхово

22.Донка Георгиева Димитрова                        Окръжен съд – Ямбол

 

Т. 4 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Финансово обезщетение на Временната комисия за извършената дейност при подбор на съдебни заседатели при Районен съд – Елхово, Окръжен съд – Ямбол през мандат 2019-2023г.

ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – Председател на Об.С

 

По Т.4 ОбС прие следното 

РЕШЕНИЕ:

 

527/47/4/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1; чл.34, ал.1 от ЗМСМА и чл. 37, ал.2 от

Правилника за организацията и дейността на ОбС- Елхово и взаимодействието му с Общинската администрация, във връзка с чл. 67, чл. 68, ал. 1, чл. 68а от Закона за съдебната власт, за извършените дейности по процедурата за подбор на съдебни заседатели при съдебен район – Районен съд – Елхово – Окръжен съд Ямбол – мандат 2019-2023 г. , да се изплати еднократно финансово възнаграждение в размер на 100 /Сто/ лева на всеки един от членовете на временната комисия, избрана с Решение № 495/44/3 от Протокол № 44/27.06.19 г. на Общински свет – Елхово както следва: – Христо Михов Делигрозев, инж. Любен Владимиров Димитров, Донка Атанасова Георгиева, Йовка Драгоева Иванова и инж. Стоянка Иванова Маджарова.

 

Т. 5 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин в 1,000дка, представляващ част от имот №69883.37.101–начин на трайно ползване гори и храсти в земеделска земя, частна общинска  собственост в землището на с.Стройно.

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – Кмет на община Елхово

 

По Т.5 ОбС прие следното 

РЕШЕНИЕ:

 

528/47/5/ Общински съвет – Елхово:

         1.На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана  Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2019г., приета с Решение на Об.съвет –Елхово №426/38/1/31.01.2019г. като в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като не парична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, върху които община Елхово има намерение да  учреди вещни права”, точка Б. “Имоти, за които предстои да бъде започната процедура за учредяване на ограничени вещни права” да бъде създадена позиция №5. „Учредяване право на ползване върху част от имот №69883.37.101 по КККР на с.Стройно, с площ 300648кв.м кв.м, м.“Черния мост“ и НТП „гори  и храсти в земеделска земя ”, стар номер 000101 .

        2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11 от Закона за пчеларството, чл.69 ал.3, т.2, чл.70, ал.5, чл.71, ал.7 от  от Закона за горите, чл.39, ал.5 и ал.6 от Закона за общинската собственост, чл.35  ал.2 и ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава учредяване безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин с 60бр.пчелни семейства в 1,000дка площ, представляващ част от имот №69883.37.101  с площ 300648кв.м, м.“Черния мост“ и начин на трайно ползване „гори  и храсти в земеделска земя ”, частна общинска  собственост  в отдел 77е, в землището на с.Стройно на Георги Димитров Георгиев от гр.Елхово  за срок  десет години от датата на сключване на договора.

       3.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими  за  правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение.

 

Т.6 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост с площ 50.60/13492ид.ч кв.м от ПИ с идентификатор 27382.500.754, находящ се в гр.Елхово на ул.“Ангел Вълев“№41 за срок до 10/десет/години след провеждане на публичен търг.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

По Т.6 ОбС прие следното 

РЕШЕНИЕ:

 

529/47/6/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Елхово разрешава отдаването под наем за срок от 10/десет/години за учебния период от 01.09. до 30.06. след провеждане на публичен търг на част от имот – публична общинска собственост с идентификатор  27382.500.754 с площ  от 50.60/13492ид.ч кв.м/петдесет цяло и шестдесет  ид.ч от тринадесет хиляди четиристотин деветдесет и два кв.м от поземления имот целия с площ 13492кв.м/ по кадастрална карта на град Елхово одобрена със заповед №РД-18-103 от 28.11.2008г. при граници и съседи:  1.ПИ 27382.500.7171; 2.ПИ 27382.500.7134; 3.ПИ 27382.500.7020 и 4.ПИ 27382.500.7170 с месечна наемна цена, определена на база т.4 от приложение №2 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

         2.На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем.

 

Т.7 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на имот частна – общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 27382.500.577.4.5 със ЗП 24.50кв.м, находящ се в град Елхово, ул.“Пирин“№6 за срок до 10/десет/години след провеждане на публичен търг.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

По Т.7 ОбС прие следното 

РЕШЕНИЕ:

 

530/47/7/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово актуализира Програмата за управление с имоти – общинска собственост в община Елхово за 2019г. като:

в Раздел III“Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като не парична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия“ в таблица : „Имоти, които общината има намерение да предостави под наем“да се създаде нова позиция №25 – самостоятелен обект с идентификатор 27382.500.577.4.5със ЗП 24.50кв.м в гр.Елхово на ул.“Пирин“№6. 

2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава отдаването под наем на имот частна общинска собственост, представляващ съгласно кадастралната карта на гр.Елхово, одобрена със заповед №РД-18-103/28.11.2008г. самостоятелен обект 5 с идентификатор 27382.500.577.4.5 с площ от 24.50кв.м, построен в сграда с идентификатор 27382.500.577.4, разположена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.577 при съседни самостоятелни обекти в сградата:27382.500.577.4.4, 27382.500.577.4.6, павилиона е построен през 1965г. в поземлен имот ІV, кв.119 по плана на град Елхово, утвърден със заповед №ЛС/Р-456 от 30.12.1985г. при граници и съседи: на север-павилион №6; на изток-общински пазар; на юг-павилион №4 и на запад – двор на общински пазар за срок от 10/десет/години след провеждане на публичен търг с начален месечен наем,  определен на база т.1 от приложение №2 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

3.На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем.

 

Т.8 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост с площ 36.80/4753ид.ч кв.м от ПИ с идентификатор 27382.500.9529, находящ се в гр.Елхово на ул.“Черно море“ за срок до 10/десет/години след провеждане на публичен търг.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

По Т.8 ОбС прие следното 

РЕШЕНИЕ:

 

531/47/8/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.21, ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1 и ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество във връзка с чл.56,ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията, чл.2, ал.1 от Наредба №8 за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на територията на община Елхово, Общински съвет – Елхово разрешава отдаването под наем на част от имот частна общинска собственост, представляващ: 36.80/4753ид.ч кв.м в ПИ с идентификатор 27382.500.9529 целият с площ 4753кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Елхово, одобрена със заповед №РД-18-103/28.11.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК при граници:ПИ №№ 27382.500.7018,  27382.500.168, 27382.500.166, 27382.500.9817, 27382.500.9155, 27382.500.7124 и 27382.500.7001 за срок от 10/десет/години след провеждане на публичен търг с начален месечен наем,  определен на база т.4 от приложение №2 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

2.На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем.

 

Т.9 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на Годишен отчет по изпълнение на концесионните  договори в Община Елхово за 2019 година

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

По Т.9 ОбС прие следното 

РЕШЕНИЕ:

 

532/47/9/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка чл.131, ал.1 и чл.40, ал.2, т.2 от Закона за концесии, Общински съвет – Елхово одобрява Годишен отчет по изпълнение на концесионните договори в Община Елхово.

 

Т.10 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Вземане на решение  за  даване на едномесечен срок на “МЕЛНИЦА 92“ЕООД, концесионер по Договор за концесия №К-4 от 10.01.2018г. за изпълнение инвестиционна програма за обект, язовир представляващ  имот  №000207  находящ се в местност „Кюмюрлюците“, в землището на с.Мелница  по КВС (идент. 47768.26.207 по К К на с.Мелница) 

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

По Т.10 ОбС прие следното 

РЕШЕНИЕ:

 

533/47/10/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.17, ал.3, чл.147 от Закона за концесии и  чл.37 от договор №К-4/10.01.2018г., Общински съвет – Елхово:

         1.Дава едномесечен срок на  „МЕЛНИЦА 92“ЕООД, ЕИК200603324, концесионер на язовир представляващ имот №000207  находящ се в местност „Кюмюрлюците“, в землището на село Мелница  по КВС (идент. 47768.26.207 по К К на с.Мелница),  за изпълнение на инвестиционна програма,  предвидена в договор за концесия №К-4 от 10.01.2018г.

         2.При неизпълнение от страна на „МЕЛНИЦА 92“ЕООД  на задължението от договора за предоставяне на концесия в указания в т.1 срок и след изготвен доклад от Комисията за контрол по изпълнение на концесионните договори, възлага на Кмета на община Елхово да внесе предложение за решение на Общински съвет Елхово за прекратяване на договора за концесия.

Т.11 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: Д-р Блага Георгиева – Председател на ПК по СПОД.

 

По Т.11 ОбС прие следното 

РЕШЕНИЕ:

 

534/47/11/ Общински съвет – Елхово:

 1. I. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 1/09.01.2018 г. на МФ, Общински съвет–Елхово предоставя еднократно финансово подпомагане на:

 

 1. Анка Живкова Асенова от гр. Елхово 400 лева
 2. Милена Иванова Тодорова от с. Бояново 150 лева
 3. Христо Янков Арачиев от с. Кирилово 300 лева
 4. Тодорка Петрова Монева гр.Елхово 100 лева

        

 1. II. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 1/09.01.2018 г. на МФ, Общински съвет–Елхово не предоставя еднократно финансово подпомагане на:
 2. Гинка Александрова Минчева с. Трънково
 3. Катя Иванова Митева, гр.Елхово

 

 

 

 

Вярно,

Гл.специалист:                                             Председател на ОбС /П/                                                

                          /Мара Йовчева/                                                  /Николай Тончев/