Заповед № РД-715/01.10.2019г. за проведждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост:

З А П О В Е Д

 

№ РД-715

гр.Елхово,01.10.2019г.

 

 

       На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1,  ал.2, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, ал.2, ал.3, чл.17, ал.1, ал.2, ал.4 и чл.45, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, решения на Общински съвет – Елхово №530/47/7/, №531/47/8/, №529/47/6/ взети с Протокол №47/12.09.2019г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

      

   I.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост:

1.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 27382.500.577.4.5 с площ от 24.50кв.м, построен през 1965г. в ПИ с идентификатор 27382.500.577, находящ се в гр.Елхово на ул.“Пирин“№6 за срок от 10/десет/години с начален месечен наем 72.10лв. без включен ДДС, депозит 865.20лева.

2.Част от имот – частна общинска собственост с площ 36.80/4753ид.ч кв.м от ПИ с идентификатор 27382.500.9529 целия с площ 4753кв.м, находящ се в гр.Елхово, ул.“Чаталджа“ за срок от 10/десет/години с начален месечен наем 42.72лв., депозит 512.64лева.

II.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  част от имот – публична общинска  собственост с идентификатор 27382.500.754 с площ от 50.60/13492ид.ч кв.м целия с площ 13492кв.м, находящ се в гр.Елхово, ул.“Ангел Вълев“№41 за срок от 10/десет/години за учебния период от 01.09. до 30.06. с начален месечен наем 68.48лева, депозит 821.76лева.

       Дължимите плащания се извършват по банков път или на касата на община Елхово.

       Оглед на обектите  може да се извърши всеки работен ден до 18.10.2019г. от 10.00часа до 12.00часа.

       Търгът да се проведе от комисия в състав:

       Председател: не се чете

             Членове:1.не се чете

                           2.не се чете

                           3.не се чете

                           4.не се чете

                           5.не се чете

                           

 

Резервни членове:1.не се чете

                                    2.не се чете

на 24.10.2019г. от 9.30часа в залата на община Елхово.

 

       В търга могат да участват физически и юридически лица.

       Желаещите за участие в търга следва до 22.10.2019г. до 17.00часа да подадат в информационния център при община Елхово следните документи:

        I.За юридически лица

        1.Заявление – образец за участие в търга се подава от представляващия или упълномощен негов представител:        

– на гише №1 в Центъра за услуги и информация  на община Елхово;

– по поща или куриер до гише № 1 в Центъра за услуги и информация на първи етаж в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово;

– по електронна поща с адрес : [email protected] с квалифициран електронен подпис.

        2.Извадка от Търговския регистър за актуално състояние, издава се служебно.

        3.Приходна квитанция за внесен депозит.

         4.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лв.

        5.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно за участие в търга.

 

.               II.За физически лица :

         1.Заявление – образец за участие в търга се подава от физическото лице или упълномощен от него представител :

– на гише №1 в Центъра за услуги и информация  на община Елхово;

– по поща или куриер до гише № 1 в Центъра за услуги и информация на първи етаж в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово;

– по електронна поща с адрес : [email protected] с квалифициран електронен подпис.

       2.Приходна квитанция за внесен депозит.

       3.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лв.

       4.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно за участие в търга.

 

      При липса на кандидати за участие в търга на 24.10.2019г., да се проведе втори търг при същите условия на 31.10.2019г. от 9.30ч. в залата на община Елхово, като документите за участие в търга се подават до 17.00часа на 30.10.2019г.

Тръжната документация, утвърдена от кмета на общината да бъде предоставена на заинтересованите лица от служителя на гише №1 в ЦУИГ на община Елхово.

      Настоящата заповед да се сведе до знанието на по-горе посочените лица за сведение и изпълнение.

      Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

Заповедта и утвърдената тръжна документация да се публикуват на електронната страница на Община Елхово в „Търгове и конкурси“

 

 

Заповед № РД-804/23.10.2019г. за изменение на Заповед № РД – 715/ 01.10.2019г. комисия

[Дата на публикуване – 24 октомври 2019 г.]

 

Заповед № РД-807/25.10.2019г. за спечелил търга  

[Дата на публикуване – 25 октомври 2019 г.]

 

 

ПЕПА КЮЧУКОВА:/п не се чете/

За  Кмет на община Елхово

Съгл.заповед №РД-670/20.09.2019г.