Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 26 ноември 2019 г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

ДО
г-н /г-жа/…………………………
област с административен  център  гр. Ямбол

П  О  К   А  Н  А

№ 2 /18.11.2019 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 26.11.2019 г. от 09.00 часа  в  заседателната зала на община Елхово 2-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 
1. Избор на заместник-председатели на Общински съвет

2. Избор на членове и ръководство на постоянните комисии към Общински съвет – Елхово

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Утвърждаване броя на кметските наместници в община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне  представител на Общински съвет – Елхово в  Националното сдружение на общините в Република България / НСОРБ /

ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев Колев–председател на ОбС-Елхово

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне представител на Общински съвет –Елхово в Областния съвет за развитие

ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев Колев – председател на ОбС-Елхово

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: определяне на нов състав на комисията избрана с решение № 495/44/3 от Протокол № 44/27.06.19 г. на Общински свет – Елхово за подбор на съдебни заседатели за Районен съд – Елхово, Окръжен съд – Ямбол през мандат 2019-2023г.

ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев Колев – председател на ОбС-Елхово

7. РАЗНИ

      

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ

Председател на ОбС-Елхово