Търг с явно наддаване за учредяване право на ползване

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 от Наредба N 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет – Елхово взети с Протоколи N N 6/22.03.2012 г. и 7/26.04.2012 г.

 

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за учредяване право на ползване за срок от 5 години върху следните обособени от имот частна общинска собственост части :

1. Първа част представляваща 1/5 ид. ч. от дворно място цялото с площ       1 120 кв. м. съставляващо ПИ 424 кв. 9 по плана на с. Изгрев, 11 кв. м. от масивната едноетажна сграда със застроена площ 48 кв. м. построена в поземления имот и 1/5 ид. ч. от тв кула с височина 44 л. м. за монтиране на съоръжения, на стойност 344,00 лв/месец без ДДС и депозит 2 064,00 лв.

2. Втора част представляваща 1/5 ид. ч. от дворно място цялото с площ       1 120 кв. м. съставляващо ПИ 424 кв. 9 по плана на с. Изгрев, 11 кв. м. от масивната едноетажна сграда със застроена площ 48 кв. м. построена в поземления имот и 1/5 ид. ч. от тв кула с височина 44 л. м. за монтиране на съоръжения, на стойност 344,00 лв/месец без ДДС и депозит 2 064,00 лв.

3. Трета част представляваща 1/5 ид. ч. от дворно място цялото с площ       1 120 кв. м. съставляващо ПИ 424 кв. 9 по плана на с. Изгрев, 11 кв. м. от масивната едноетажна сграда със застроена площ 48 кв. м. построена в поземления имот и 1/5 ид. ч. от тв кула с височина 44 л. м. за монтиране на съоръжения, на стойност 344,00 лв/месец без ДДС и депозит 2 064,00 лв.

4. Четвърта част представляваща 1/5 ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 120 кв. м. съставляващо ПИ 424 кв. 9 по плана на с. Изгрев, 12 кв. м. от масивната едноетажна сграда със застроена площ 48 кв. м. построена в поземления имот и 1/5 ид. ч. от тв кула с височина 44 л. м. за монтиране на съоръжения, на стойност 375,00 лв/месец без ДДС и депозит 2 250,00 лв.

5. Пета част представляваща 1/5 ид. ч. от дворно място цялото с площ       1 120 кв. м. съставляващо ПИ 424 кв. 9 по плана на с. Изгрев, 3 кв. м. от масивната едноетажна  сграда  със  застроена  площ  48 кв. м. построена в поземления имот и 1/5 ид. ч. от тв кула с височина 44 л. м. за монтиране на съоръжения, на стойност 93,00 лв/месец без ДДС и депозит 558,00 лв.

 

Стойността на правото на ползване да бъде разсрочено на годишни вноски.

Търгът да се проведе на 26.06.2012 г. от 14.00 часа в залата на община Елхово.

Желаещите да участват в търга следва до 17.00 часа на 25.06.2012 г. да представят в Центъра за услуги и информация на гражданите на първи етаж в административната сграда на общината на ул. Търговска N 13 в гр. Елхово следните документи :

². За юридически лица и ЕТ :

1. Заявление – образец за участие в търга от Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово.

2. Удостоверение от Агенция по вписванията по регистрация за вписани обстоятелства и обявени актове по партидата на фирмата.

3. Удостоверение, че участникът няма задължения към община Елхово.

4. Удостоверение, че участникът няма задължения към Национална агенция за приходите по регистрация, не по-рано от 15 дни от датата на търга .

5. Приходна квитанция за внесен депозит 10 % от началната тръжна цена за 5 годишния период на правото на ползване внесени в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово.

6. Приходна квитанция за участие в търга – 30,00 лв., внесени в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово.

7. Нотариално заверено пълномощно при необходимост.

²². За физически лица :

1. Заявление – образец за участие в търга от Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово.

2. Удостоверение, че участникът няма задължения към община Елхово.

3. Удостоверение, че участникът няма задължения към Национална агенция за приходите по регистрация, не по-рано от 15 дни от датата на търга.

4. Приходна квитанция за внесен депозит 10 % от началната тръжна цена, за 5 годишния период на правото на ползване внесени в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово.

5. Приходна квитанция за участие в търга – 30,00 лв., внесени в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово.

6. Нотариално заверено пълномощно при необходимост.

При неявяване на кандидати втори търг при същите условия да се проведе на 03.07.2012 г. от 14.00 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. Търговска N 13.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел “СУОСТСУ” за сведение и изпълнение.

ПЕПА КЮЧУКОВА

За кмет на община Елхово

 

( Заповед за заместване N РД-418/01.06.2012 г. )