Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи

На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/изм.ДВ бр.25/12г./, чл.20 ал./1/, ал./2/ и ал./3/ от Наредба N 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Решениe на Общински съвет-Елхово N 76/6/9/, взето с протокол N 6 от 22.03.12г. и Решение на Общински съвет-Елхово N 106/8/9/, взето по протокол N 8 от 23.05.12г.

Н А Р Е Ж Д А М :

I.Съгласно Решениe на Общински съвет-Елхово N 76/6/9/, взето с протокол N 6 от 22.03.12г. и Решение на Общински съвет-Елхово N 106/8/9/, взето по протокол N 8 от 23.05.12г. откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост за срок от десет стопански години по землища, както следва :

1. Отдаване под наем на имот N 000374 с площ 8,769дка, НТП – нива, категория трета, находяща се в м.”Герена” в землището на с.Изгрев за срок от 10 стопански години с начална наемна цена в размер на 84,80лв

2. Отдаване под наем на имот N 27382.85.28 с площ 21,380дка, категория четвърта, находящ се в м.”Лозята” в землището на гр.Елхово за срок от 10 стопански години с начална наемна цена в размер на 179,38лв.

В търга могат да участвуват физически и юридически лица, за всички или отделни поземлени имоти.

Търгът да се проведе на 25.06.12г. от 14.00 часа в залата на Община Елхово.

Желаещите да участват в търга следва до 17.00 часа на 22.06.2012г. да подадат в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово следните документи :

².За юридически лица:

1.Молба-образец за участие в търг от гише N 2 в Центъра за услуги и информация на гражданите.

2.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, издадено от Агенцията по вписванията не по-рано от 15дни преди датата на търга.

3.Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово.

4.Удостоверение, че участника няма задължение към държавата от Национална агенция за приходите по регистрация, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на търга.

5.Приходна квитанция за внесен депозит 10 % от началната тръжна цена на имота, внесени в касата на община Елхово.

6.Приходна квитанция за участие в търга – 10 лв за първи имот и по 2 лв за всеки следващ имот, внесени в касата на общината.

7.Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие от пълномощното.

²². За физически лица:

1.Молба-образец за участие в търг от гише N 2 в Центъра за услуги и информация на гражданите.

2.Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово.

3.Удостоверение, че участника няма задължение към държавата от Национална агенция за приходите по регистрация, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на търга.

4.Приходна квитанция за внесен депозит 10 % от началната тръжна цена на имота, внесени в касата на община Елхово.

5.Приходна квитанция за участие в търга – 10 лв за първи имот и по 2 лв за всеки следващ имот, внесени в касата на общината.

За останалите след търга земеделски земи ще се проведе търг при същите условия на следващия понеделник 02.07.2012г.Документите за търга се подават до 17.00 часа на предходния ден.

Заповедта да се доведе до знанието на отдел “ СУ ОС и ТСУ“ за сведение и изпълнение.

 

ПЕПА КЮЧУКОВА

За Кмет на община Елхово

(Заповед за заместване N РД-418/01.06.2012г.)