Публичен търг за отдаване под наем на язовири и водоем

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и ал.2  от Наредба N 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и решения на Общински съвет – Елхово взети с протокол N 7/26.05.2012г.

 

            Н А Р Е Ж Д А М:

 

            Да се проведе публичен търг за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост за срок от 10/десет/ години:

1.Изкуствена водна площ – имот N 000320 от 90,786дка в землището на с.Пчела, м.”Хумата” с начален годишен наем 1269.18лв. без включено ДДС, депозит 1269.18лева.

2.Язовир – имот N 000303 с площ 6,200дка в землището на с.Гранитово, м.”Метлите” с начален годишен наем 86.67лв. без включено ДДС, депозит 86.67лева.

3.Язовир – имот N 000292 с площ 20,817дка в землището на с.Гранитово, м.”Червен бряг” с начален годишен наем 291.02лв. без включено ДДС, депозит 291.02лева.

4.Водоем – имот N 000558 с площ от 2,822дка в землището на с.Раздел с начален годишен наем 65.69лв. без включено ДДС, депозит 65.69лева.

Търгът да се проведе на 20.06.2012г. от 14.00часа в залата на община Елхово.

Желаещите да участват в търга следва до 18.06.2012г. до 17.00часа да подадат в информационния център при община Елхово следните документи:

 

За регистрирани лица по Търговския закон

1.Заявление – образец за участие в търга от информационния център при община Елхово.

2.Удостоверение, че участника няма задължение към община Елхово.

3.Удостоверение, че участника няма задължение към Националната агенция по приходите, не по рано от 15дни от датата на търга.

4.Удостоверение от Агенция по вписванията, издадено не по рано 15 дни от датата на търга.

5.Приходна квитанция за внесен депозит.

6.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лева.

7.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.

За физически лица

1. Заявление – образец за участие в търга от информационния център при община Елхово.

2. Удостоверение, че участника няма задължение към община Елхово.

3. Удостоверение, че участника няма задължение към Националната агенция по приходите, не по рано от 15дни от датата на търга.

4. Приходна квитанция за внесен депозит.

5. Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лева.

6. Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.

Общината е регистрирана по ЗДДС/Закон за данък добавена стойност/ и спечелилия търга ще плаща 20%ДДС върху достигнатия годишен наем.

При липса на кандидати за участие в търга на 20.06.2012г. втори търг при същите условия ще се проведе на 27.06.2012г.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на отдел „СУ, ОбС и ТСУ” за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Пепа Кючукова – заместник кмет на община Елхово.

 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово