Търг за отдаване под наем на имоти

На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/изм.ДВ бр.25/2012г./, чл.20ал./1/, ал./2/ и ал./3/ от Наредба ¹5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,  Решение на Общински съвет-Елхово  ¹76/6/9/, взето с протокол ¹6 от  22.03.12г.

Н А Р Е Ж  Д А М:

 

I.Съгласно Решение ¹76/6/9 на Об съвет – Елхово, взето с протокол ¹6 от 22.03.12г. откривам процедура за провеждане на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на земеделски земи – частна общинска собственост  за срок от десет стопански   години  по землища, както следва:

1.1

¹

по ред

 

Землище

Земеделски земи-частна общинска собственост

Брой имоти

Площ

дка

1

с.Изгрев

4

295.907

2

с.Жребино

8

70.760

3

с.Стройно

1

6.000

4

с.Бояново

4

24.539

5

с.Маломирово

3

18.910

6

с.Кирилово

3

31.086

7

с.Мелница

13

154.623

Общо:

36

601.825

 

Обект на търга са земите, подробно описани по землища, имоти, местности, начин на трайно ползване и категория в Приложение ¹1 за земеделски земи-частна общинска собственост-неразделна част към настоящата заповед и обявени в общината и съответното кметство.

Приложение¹1

¹ по     ред

Номер на имота

Местност

К-я на имота

Начин  на трайно ползване

Площ на имота в дка

Ед.цена лв/дка

Началнанаемна цена

1

2

3

4

5

6

7

8

землище с.Изгрев

1

29012

Ильов кайнак V нива

107.247

7.11

762.53

2

30019

Чатал дере V нива

70.674

7.11

502.49

3

31169

Ашарията V нива

109.217

7.11

776.53

4

374

Герена III нива

8.769

9.67

84.80

землище с.Жребино

 

1

22040

Шаламанка V нива

10.368

7.11

73.72

2

31054

Саръ гьол V нива

5.826

7.11

41.42

3

31068

Саръ гьол V нива

10.8

7.11

76.79

4

54009

Коравата могила IV нива

9.008

8.39

75.58

5

59002

Куршума IV нива

9.138

8.39

76.67

6

11030

Лозята V нива

14.763

7.11

104.96

7

12016

Лозята V нива

4.043

7.11

28.75

8

13185

Лозята V нива

6.814

7.11

48.45

землище с.Стройно

 

1

17070

Върха IV нива

6

8.39

50.34

землище с.Бояново

 

1

3999

До село IV нива

6.316

8.39

52.99

2

66035

Станков билюк V нива

5.383

7.11

38.27

3

82019

Лозянска пътека V нива

5.098

7.11

36.25

4

91128

Лозята V нива

7.742

7.11

55.05

землище с.Маломирово

 

1

18073

Юрта VI нива

5.221

5.81

30.33

2

18087

Юрта V нива

4.579

7.11

32.56

3

22135

Старната VI нива

9.110

5.81

52.93

землище с.Кирилово

 

1

13005

Карайол IV нива

6.883

8.39

57.75

2

42340

Кузулука IV нива

7.256

8.39

60.88

3

46010

Ветите лозя VI нива

10.549

5.81

61.29

IX нива

6.398

2.7

17.27

землище с.Мелница

 

1

273

………………………. VII нива

5.7

4.51

25.71

2

486

………………………. IX нива

2.470

2.70

6.67

IV нива

1.993

8.39

16.72

3

11092

Церите VI из.нива

43.988

5.81

255.57

III нива

3.909

9.67

37.80

4

21094

Комсаля IV из.нива

5.71

8.39

47.91

5

23010

Юрта IX из.нива

3.26

2.7

8.80

IV нива

1.41

8.39

11.83

6

23011

Юрта IX из.нива

32.056

2.7

86.55

7

23026

Юрта IX нива

7.466

2.7

20.16

IV нива

2.014

8.39

16.90

8

23092

Юрта IX нива

5.002

2.7

13.51

9

27064

Каба ира IX из.нива

10.818

2.7

29.21

VIII нива

3.49

3.25

11.34

V нива

0.723

7.11

5.14

III нива

2.185

9.67

21.13

10

33007

Корията IX из.нива

4.172

2.7

11.26

11

33048

Корията IX нива

5.598

2.7

15.11

V нива

1.676

7.11

11.92

12

33077

Корията IX нива

4.001

2.7

10.80

13

36022

Керли поща VII нива

6.032

4.51

27.20

III нива

0.95

9.67

9.19

всичко:

601.825

   

 

1.2 Отдаване под наем на имот ¹105008, отдел 54/12 по ЛУП 2011г. с площ 110,000дка, находящ се в м.”Мандрата” по КВС на  землището на с.Изгрев за срок от 5 стопански години с начална наемна цена в размер на 7,20лв/дка, а за целия имот съответно начална наемна цена в размер на 792,00лв.

В търга могат да участвуват физически и юридически лица, за всички или отделни поземлени имоти.

Търгът да се проведе на  14.05.2012г. от 14.00 часа в залата на Община Елхово.

Желаещите да участват в търга следва до 17.00 часа на 11.05.2012г. да подадат в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово  следните документи:

².За юридически лица:

1.Молба-образец за участие в търг от гише ¹2 в Центъра за услуги и информация на гражданите.

2.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, издадено от Агенцията по вписванията не по-рано от 15дни  преди датата на търга.

3.Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово.

4.Удостоверение, че участника няма задължение към държавата от Национална агенция за приходите по регистрация, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на търга.

5.Приходна квитанция за внесен депозит 10 %  от началната тръжна цена на имота, внесени в  касата на община Елхово.

6.Приходна квитанция за участие в търга – 10 лв за първи имот и по 2 лв за всеки следващ имот, внесени в касата на общината.

7. Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие от пълномощното.

²². За физически лица:

1.Молба-образец за участие в търг от гише ¹ 2 в Центъра за услуги и информация на гражданите.

2.Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово.

3.Удостоверение, че участника няма задължение към държавата от Национална агенция за приходите по регистрация, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на търга.

4.Приходна квитанция за внесен депозит 10 %  от началната тръжна цена на имота, внесени в  касата на община Елхово.

5.Приходна квитанция за участие в търга – 10 лв за първи имот и по 2 лв за всеки следващ имот, внесени в касата на общината.

За останалите след търга земеделски земи ще се проведе търг при същите условия на  следващия понеделник 21.05.2012г.Документите за търга се подават до 17.00 часа  на предходния ден.

Заповедта да се доведе до знанието на отдел “ СУ ОбС и ТСУ “ за сведение и изпълнение.

 

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово