Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,          чл.14, ал.1 и ал.2  от Наредба ¹5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и решения на Общински съвет – Елхово взети с протоколи ¹52/27.06.2011 г., ¹4/26.01.2012 г. и ¹5 / 20.02.2012г.

 

            Н А Р Е Ж Д А М:

 

            Да се проведе публичен търг за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост за срок от 10/десет/ години:

1.Водоем – имот ¹000288 с площ 0,977дка в землището на с.Изгрев, м.”Боялъка” с начален годишен наем 22.74лв. без включено ДДС, депозит 22.74лева.

2.Водоем – имот ¹000035 с площ 1,898дка в землището на с.Малко Кирилово с начален годишен наем 44.18лв. без включено ДДС, депозит 44.18лева.

3.Водоем – имот ¹000558 с площ от 2,822дка в землището на с.Раздел с начален годишен наем 65.69лв. без включено ДДС, депозит 65.69лева.

4.Язовир с идентификатор 73328.30.17 с площ 4155кв.м в землището на с.Трънково с начален годишен наем 96.72лв. без включено ДДС, депозит 96.72лева.

5.Язовир – имот ¹000124 с площ 5,855дка в землището на с.Мелница с начален месечен наем 81.85лв. без включено ДДС, депозит 81.85лева.

6.Водоем с идентификатор 27382.14.562 с площ 10123кв.м в землището на град Елхово с начален годишен наем 141.52лв. без включено ДДС, депозит 141.52лева.

7.Язовир с идентификатор 73328.35.22 с площ 451183кв.м в землището на с.Трънково с начален годишен наем 6307.53лв. без включено ДДС, депозит 6307.53лева.

8.Водоем с идентификатор 27382.62.395 с площ 7235кв.м в землището на гр.Елхово, м.”Буджака” с начален годишен наем 101.14лв. без включено ДДС, депозит 101.14лева.

9.Язовир – имот ¹000273 с площ 4,718дка в землището на с.Гранитово с начален годишен наем 109.83лв. без включено ДДС, депозит 109.83лева.

Търгът да се проведе на 15.05.2012г. от 15.00часа в залата на община Елхово.

Желаещите да участват в търга следва до 14.05.2012г. до 17.00часа да подадат в информационния център при община Елхово следните документи:

За регистрирани лица по Търговския закон

1.Заявление – образец за участие в търга от информационния център при община Елхово.

2.Удостоверение, че участника няма задължение към община Елхово.

3.Удостоверение, че участника няма задължение към Националната агенция по приходите, не по рано от 15дни от датата на търга.

4.Удостоверение от Агенция по вписванията, издадено не по рано 15 дни от датата на търга.

5.Приходна квитанция за внесен депозит.

6.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лева.

7.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.

За физически лица

1. Заявление – образец за участие в търга от информационния център при община Елхово.

2. Удостоверение, че участника няма задължение към община Елхово.

3. Удостоверение, че участника няма задължение към Националната агенция по приходите, не по рано от 15дни от датата на търга.

4.Приходна квитанция за внесен депозит.

5. Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лева.

6. Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.

Общината е регистрирана по ЗДДС/Закон за данък добавена стойност/ и спечелилия търга ще плаща 20%ДДС върху достигнатия годишен наем.

При липса на кандидати за участие в търга на 15.05.2012г. втори търг при същите условия ще се проведе на 22.05.2012г.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на отдел „СУ, ОбС и ТСУ” за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Пепа Кючукова – заместник кмет на община Елхово.

 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово