Публичен търг с явно наддаване за продажба на строителни материали

З А П О В Е Д

 

N РД – 259 / 10.04.2012 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 от Наредба N 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет – Елхово взети по Протоколи NN 5/20.02.2012 г. и 6/22.03.2012 г.

 

З А П О В Я Д В А М :

 

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на строителни материали с приблизително количество до 2 000 тона среден паваж втора употреба, добит при основен ремонт на уличната мрежа в гр. Елхово с предварително заявено количество за закупуване. Отделянето на паветата от пълнежа – пясък и земни почви, натоварването и изнасянето на материалите от депото намиращо се в Индустриалната зона на гр. Елхово са ангажимент на купувача.

Начална тръжна цена за 1 тон паваж – 49,41 лв. без ДДС.

Търгът да се проведе на 03.05.2012 г. от 14.00 часа в залата на община Елхово.

Желаещите да участват в търга следва до 17.00 часа на 02.05.2012 г. да представят в Центъра за услуги и информация на гражданите на първи етаж в административната сграда на общината на ул. Търговска N 13 в гр. Елхово следните документи :

I. За юридически лица и ЕТ :

1. Заявление – образец за участие в търга от Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово с посочване на желаното количество за закупуване.

2. Удостоверение от Агенция по вписванията по регистрация за вписани обстоятелства и обявени актове по партидата на фирмата.

3. Удостоверение, че участникът няма задължения към община Елхово.

4. Удостоверение, че участникът няма задължения към Национална агенция за приходите по регистрация, не по-рано от 15 дни от датата на търга .

5. Приходна квитанция за внесен депозит 10 % от стойността на заявеното за покупка количество по началната тръжна цена без ДДС, внесени в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово.

6. Приходна квитанция за участие в търга – 30,00 лв., внесени в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово.

7. Нотариално заверено пълномощно при необходимост.

II. За физически лица :

1. Заявление – образец за участие в търга от Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово с посочване на желаното количество за закупуване.

2. Удостоверение, че участникът няма задължения към община Елхово.

3. Удостоверение, че участникът няма задължения към Национална агенция за приходите по регистрация, не по-рано от 15 дни от датата на търга.

4. Приходна квитанция за внесен депозит 10 % от стойността на заявеното за покупка количество по началната тръжна цена без ДДС, внесени в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово.

5. Приходна квитанция за участие в търга – 30,00 лв., внесени в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово.

6. Нотариално заверено пълномощно при необходимост.

При неявяване на кандидати втори търг при същите условия да се проведе на 10.05.2012 г. от 14.00 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. “Търговска” N 13.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел “СУОСТСУ” за сведение и изпълнение.

ПЕТЪР КИРОВ /п/

Кмет на община Елхово