Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в с. Раздел

З А П О В Е Д

N РД – 253 / 06.04.2012 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 от Наредба N 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет – Елхово взети по Протоколи NN 3/22.12.2011 г., 4/26.01.2012 г. и 6/22.03.2012 г.

З А П О В Я Д В А М :

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти частна общинска собственост намиращи се в с. Раздел и представляващи :

1. Дворно място с площ 2 310 кв. м. съставляващо поземлен имот 195 в кв. 7 по плана на с. Раздел утвърден със заповеди NN ЛС/Р-225/1988 г. и ТСУ-24/2011 г. при граници на имота на север – поземлен имот 197, на изток – поземлени имоти 194 и 193, на югозапад – поземлен имот 189 и на запад – поземлени имоти 434 и 196 с начална тръжна цена 6 700,00 лв. без ДДС.

2. Жилищна територия с площ 1 499 кв. м. съставляваща имот N 101003 по картата на възстановената собственост на землището на с. Раздел, при граници на имота : имот N 101002 – път ²V клас на община Елхово, имот N 100014 – стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот N 000467 – населено място с. Раздел, заедно с построената в имота едноетажна полумасивна сграда със застроена площ 159 кв. м. с начална тръжна цена 5 000,00 лв.

Търгът да се проведе на 03.05.2012 г. от 14.00 часа в залата на община Елхово.

Желаещите да участват в търга следва до 17.00 часа на 02.05.2012 г. да представят в Центъра за услуги и информация на гражданите на първи етаж в административната сграда на общината на ул. Търговска N 13 в гр. Елхово следните документи :

I. За юридически лица и ЕТ :

1. Заявление – образец за участие в търга от Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово.

2. Удостоверение от Агенция по вписванията по регистрация за вписани обстоятелства и обявени актове по партидата на фирмата.

3. Удостоверение, че участникът няма задължения към община Елхово.

4. Удостоверение, че участникът няма задължения към Национална агенция за приходите по регистрация, не по-рано от 15 дни от датата на търга .

5. Приходна квитанция за внесен депозит 10 % от началната тръжна цена, внесени в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово.

6. Приходна квитанция за участие в търга – 30,00 лв., внесени в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово.

7. Нотариално заверено пълномощно при необходимост.

II. За физически лица :

1. Заявление – образец за участие в търга от Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово.

2. Удостоверение, че участникът няма задължения към община Елхово.

3. Удостоверение, че участникът няма задължения към Национална агенция за приходите по регистрация, не по-рано от 15 дни от датата на търга.

4. Приходна квитанция за внесен депозит 10 % от началната тръжна цена, внесени в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово.

5. Приходна квитанция за участие в търга – 30,00 лв., внесени в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово.

6. Нотариално заверено пълномощно при необходимост.

При неявяване на кандидати втори търг при същите условия да се проведе на 10.05.2012 г. от 14.00 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. “Търговска” N 13.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел “СУОСТСУ” за сведение и изпълнение.

ПЕТЪР КИРОВ /п/

Кмет на община Елхово