Открит конкурс с предмет: Възлагането на добив на дървесина по отдели в землищата на територията на Община Елхово, област Ямбол

ЗАПОВЕД

N РД – 212 / 22.03.2012 год.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.1, чл.5, ал.1, т.2 и ал.3, чл.12, ал.1 и чл.15, ал.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за горите и решение N63/5/5 от 20.02.2012г. на Общински съвет-Елхово

НАРЕЖДАМ:

I. Да се проведе ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на добив на дървесина за огрев от горските територии – собственост на Община Елхово, област Ямбол по землища и отдели, съгласно решение N63/5/5 от 20.02.2012г. на Общински съвет-Елхово.

1.1. Размер на гаранцията за участие в конкурса е в размер на 798 лева без ДДС (3 % от стойността на обекта), под формата на парична сума, внесена по сметката на Община Елхово-IBAN: BG68STSA93003346210388, BIC:STSABGSF, Банка ДСК, клон Елхово или в Център за услуги и информация на гражданите при Община Елхово.

Гаранцията за участие следва да е постъпила по банковата сметка на общината или в Център за услуги и информация на гражданите при Община Елхово не по-късно от 16.00 часа на последния работен ден преди датата за провеждане на конкурса.

II. Предмет и обект на открития конкурс, количество, място за извършване на дейността:

2.1. Предмет и обект на открития конкурс е възлагането на добив на дървесина по отдели в землищата на територията на Община Елхово, област Ямбол както следва :

· Отдел 5 «б» и 8 «г» главни сечи -землище на с.М.Манастир, обем- 900 пр.м3 дърва за огрев

· Отдел 17 «а» главни сечи – землище с.Пчела, обем- 450 пр.м3 дърва за огрев

· Отдел 44 «б» главни сечи -землище с.Изгрев, обем- 280 пр.м3 дърва за огрев

· Отдел 435 « н» главни сечи -землище с. Чернозем, обем- 140 пр.м3 дърва за огрев

· Отдел 481 «а» главни сечи -землище с.Г.Дервент, обем- 150 пр.м3 дърва за огрев

· Отдел 374 «б» главни сечи -землище с. В.поляна, обем- 1520 пр.м3 дърва за огрев

· Отдел 74 «м» главни сечи -землище с. Бояново, обем- 370 пр.м3 дърва за огрев

· Отдел 88 «г» главни сечи -землище с. Борисово, обем-180 пр.м3 дърва за огрев.

III. Общата стойност на обекта без ДДС е 39 900лв. (тридесет и девет хиляди и деветстотин лева).

IV. Срок за изпълнение на дейността: 30.10.2012 год.

V. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата.

До участие се допускат кандидатите (юридически лица, еднолични търговци и физически лица), закупили документация за участие в процедурата, внесли гаранция за участие и отговарящи на следните изисквания:

5.1. Да са вписани в публичния регистър към Изпълнителна агенция по горите по чл. 235 и чл. 241 от Закона за горите за съответната дейност.

5.2. Да отговарят на изискванията по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, като представят декларация за съответните обстоятелства.

5.3. Да отговарят на техническите и квалификационни изсквания за извършване на добива на дървесината, както следва:

а) да имат сключен договор, регистриран в НАП, с минимум 1 (един) лесовъд, регистриран за дейността “планиране и организация на добива на дървесина”;

Не се прилага, когато физическото лице, едноличния търговец или член на управителните органи на юридическото лице е лесовъд, регистриран за дейността “планиране и организация на добива на дървесина”.

б) да имат сключени трудови договори, регистрирани в НАП, с минимум 2 (двама) работника за осъществяване на добив на дървесина;

в) да имат необходимия минимален брой техника, собствена или наета, осигуряваща извършване на ползването на дървесина от съответния обект, а именно:

– 2 (два) броя бензинови моторни триони;

– 1 (един) брой колесен трактор, 1 (един) брой специализиран автомобил или 2 (два) броя впрегатни животни за извоз на добитата дървесина.

В случай, че кандидатът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на т. V от горепосочените условия.

5.4 Да представят копие от удостоверение, издадено от Агенция по вписванията за регистрация съгласно Закона за търговския регистър.

5.5 Да представят копие от годишния си финансов отчет за предходната година-

Счетоводен баланс и отчет на приходите и разходите за 2011 год.)

VI. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора – 3% от достигнатата стойност на обекта и се представя в една от следните форми:

– парична сума, внесена по сметката на Община Елхово-IBAN: BG68STSA93003346210388, BIC:STSABGSF, Банка ДСК, клон Елхово или в Център за услуги и информация на гражданите при Община Елхово.

– банкова гаранция, учредена в полза на Община Елхово. В случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в същата следва да е посочено, че се освобождава след изрично писмено известие от Община Елхово.

VII. Срок на валидност на офертите – 60 календарни дни.

VIII. Критерий за избор на изпълнител – „най-ниска предложена цена”.

Класирането на участниците се извършва по възходящ ред, като на първо място се класира участникът предложил най-ниска цена.

IХ. Място и срок за получаване на офертите, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата:

Документацията за участие в процедурата на стойност 2,60 лева(два лева и 0,60ст.) може да бъде закупена всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа от ЦУИГ при Община Елхово, адрес: гр. Елхово, ул. Търговска N 13, но не по-късно от 16.00 часа на последния работен ден преди датата за провеждане на конкурса.

Х. Място и срок за подаване на офертите: всеки работен ден в ЦУИГ при Община Елхово от 08.00 до 17.00 часа, адрес: гр. Елхово, ул. Търговска N 13, не по-късно от 17.00 часа на последния работен ден преди датата за провеждане на конкурса.

ХI. Място, дата и час за провеждане на процедурата:

На 09.04.2012 год. – от 10.00 часа в залата на Община Елхово на адрес: гр. Елхово, ул. Търговска N 13.

За информация: Община Елхово гр.Елхово, длъжностно лице: Петър Радичков тел:0478/88 193.

ХII. Кандидатите могат да правят оглед на обекта всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, не по-късно от 16.00 часа на последния работен ден преди датата за провеждане на конкурса. Огледът се извършва по предварителна заявка и след представен документ за закупена документация. Разходите за оглед на обекта са за сметка на кандидата.

ХIII. С настоящата заповед одобрявам документацията за участие в открития конкурс, която е неразделна част от нея.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.15-24 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ-ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ.

 

 

 

Заповед: ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРИТ КОНКУРС