Търг за отдаване под наем на имоти

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 14, ал. 1 и ал. 2, чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредба N 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и решения на Общински съвет – Елхово взети с протокол N 3 от 22.12.2011г.

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се проведе публичен търг за отдаване под наем на имоти:

I.Частна общинска собственост за срок от 5/пет/години

1. Самостоятелен обект за търговска дейност със ЗП 77кв.м с идентификатор 27382.500.2615.1.29, разположен в първи етаж на жилищен блок, находящ се в гр.Елхово на ул.”Ал.Стамболийски” N66 с начален месечен наем 162.88лв. без включено ДДС, депозит 977.28лева.

II. Публична общинска собственост за срок от 10/десет/години:

1. Помещение с площ от 37,70кв.м, находящо се във втори етаж в двуетажна сграда на кметство с.Жребино, построена през 1957г. в ПИ за общински дом и читалище, кв.28 по плана селото с начален месечен наем 36.51лв.без включено ДДС, депозит 438.72лева.

2. Здравен дом, построен през 1975г. в парцел II, кв.16 по плана на с.Бояново, представляващ съгласно изготвена схема:

2.1/здравна служба с площ от 74.40кв.м както следва:

– N1 – лекарски кабинет с площ 14кв.м с начален месечен наем 5.18лв. без ДДС, депозит 62.16лева.

– N2 – склад към N1 с площ от 7.40кв.м с начален месечен наем 2.73лв. без ДДС, депозит 32.76лева.

– N3 – детска консултация с площ от 13кв.м с начален месечен наем 4.81лв. без ДДС, депозит 57.72лева.

– N4 – склад към N3 с площ от 6кв.м с начален месечен наем 2.22лв. без ДДС, депозит 26.64лева.

– N5 – женска консултация с площ от 17кв.м с начален месечен наем 6.29лв. без ДДС, депозит 75.48лева.

– N6 – чакалня с площ от 11кв.м с начален месечен наем 4.07лв. без ДДС, депозит 48.84лева.

– N7 – санитарен възел с площ от 6кв.м с начален месечен наем 2.22лв. без ДДС, депозит 26.64лева.

2.2/стоматологичен кабинет и чакалня с площ от 24кв.м:

– N8 – чакалня с площ от 11кв.м с начален месечен наем 4.07лв. без ДДС, депозит 48.84лева;

– N9 – стоматологичен кабинет с площ от 13кв.м с начален месечен наем 4.81лв. без ДДС, депозит 57.72лева.

3.Помещение за здравна служба с площ от 18кв.м в с.Борисово, находящо се във втори етаж на двуетажна административна сграда, построена през 1961г. в УПИ ²V – за община, кв.7 по плана на селото, представляваща съгласно изготвена схема:

а/ лекарски кабинет с площ от 13кв.м с начален месечен наем 4.81лв. без ДДС, депозит 57.72лева.

б/ чакалня с площ от 5кв.м с начален месечен наем 1.85лв. без ДДС, депозит 22.20лева.

4.Помещение за здравна служба в с.Стройно, представлявяща съгласно схема – лекарски кабинет с площ от 11кв.м, находящо се в едноетажна масивна сграда – училище, построена в УПИ ², кв.10 по плана на селото с начален месечен наем 4,07лв. без ДДС, депозит 48.84лева.

5.Помещение за здравна служба от 39кв.м в с.Жребино, находящо се в първи етаж на двуетажна сграда – кметство, построена през 1957г. в поземлен имот за общ. дом и читалище, кв.28 по плана на селото, представляваща съгласно изготвена схема:

а/ лекарски кабинет с площ от 17кв.м с начален месечен наем 6.29лв. без ДДС, депозит 75.48лева;

б/ работна стая с площ от 4кв.м с начален месечен наем 1.48лв. без ДДС, депозит 17.76лева;

в/склад с площ от 6кв.м с начален месечен наем 2.22лв. без ДДС, депозит 26.64лева;

г/ склад с площ от 5кв.м с начален месечен наем 1.85лв. без ДДС, депозит 22.20лева.

д/ чакалня с площ от 7кв.м с начален месечен наем 2.59лв. без ДДС, депозит 31.08лева.

6.Помещение за здравна служба в с.Добрич, представляваща съгласно схема – лекарски кабинет с площ от 19кв.м, находящо се в едноетажна масивна сграда – кметство, построена през 1971г. в поземлен имот за общински нужди, селсъвет и културен дом, кв.11 по плана на селото с начален месечен наем 7.03лв. без ДДС, депозит 84.36лева.

7.Здравна служба в с.Маломирово с площ от 65кв.м в първи етаж на двуетажна масивна сграда – „Поща и клуб на съветника”, построена през 1981г. в парцел ², кв.19 по плана на селото, представляваща съгласно схема:

а/лекарски кабинет с площ 22кв.м с начален месечен наем 8.14лв. без ДДС, депозит 97.68лева;

б/чакалня с площ 9кв.м с начален месечен наем 3.33лв. без ДДС, депозит 39.96лева;

в/складово помещение с площ 10кв.м с начален месечен наем 3.70лв. без ДДС, депозит 44.40лева;

г/детска консултация с площ 7кв.в с начален месечен наем 2.59лв. без ДДС, депозит 31.08лева;

д/стоматологичен кабинет с площ 12кв.м с начален месечен наем 4.44лв. без ДДС, депозит 53.28лева;

е/санитарен възел с площ 5кв.м с начален месечен наем 1.85лв. без ДДС, депозит 22.20лева;

8.Помещение за здравна служба в с.Раздел, представляваща съгласно схема – лекарски кабинет с площ от 11кв.м в първи етаж на масивна двуетажна сграда – кметство, построена в дворно място с площ от 300кв.м, съставляващо УПИ V²² – общ., кв.29 по плана на селото с начален месечен наем 4.07лв. без ДДС, депозит 48.84лева.

9.Помещение за здравна служба в с.Чернозем с площ от 20кв.м в в масивна административна сграда, построена в ПИ 80, кв.11 по плана на селото, представляваща съгласно схема:

а/лекарски кабинет с площ от 10кв.м с начален месечен наем 3.70лв. без ДДС, депозит 44.40лева;

б/склад към лекарски кабинет с площ от 10кв.м с начален месечен наем 3.70лв. без ДДС, депозит 44.40лева.

10.Помещение за здравна служба в с.Лалково, представляваща съгласно схема – лекарски кабинет с площ от 13кв.м в първи етаж на масивна двуетажна административна сграда, построена през 1958г.в парцел за ТКЗС и СНС, кв.1 по плана на селото с начален месечен наем 4.81лв. без ДДС, депозит 57.72лева.

11.Помещение за здравна служба в с.Г.Дервент, представляваща съгласно схема – лекарски кабинет с площ от 12кв.м в първи етаж на масивна двуетажна сграда – клуб на съветника, построена през 1986г. в поземлен имот „Дом на културата”, кв.7 по плана на селото с начален месечен наем 4.44лв. без ДДС, депозит 53.28лева.

12.Здравна служба в село Гранитово с площ от 53кв.м в първи етаж на двуетажна полумасивна сграда, построена през 1934г. в парцел Х² – здравна служба, им.пл.¹183, кв.33 по плана на селото, представляваща съгласно схема:

а/лекарски кабинет с площ 12кв.м с начален месечен наем 4.44лв. без ДДС, депозит 53.28лева;

б/манипулационна от 15кв.м с начален месечен наем 5.55лв. без ДДС, депозит 66.60лева;

в/санитарен възел с площ от 4кв.м с начален месечен наем 1.48лв. без ДДС, депозит 17.76лева;

г/детска консултация с площ от 15кв.м с начален месечен наем 5.55лв. без ДДС, депозит 66.60лева;

д/чакалня с площ от 7кв.м с начален месечен наем 2.59лв. без ДДС, депозит 31.08лева.

13.Помещение за здравна служба в с.Вълча Поляна, представляваща съгласно схема – лекарски кабинет с площ от 8.40кв. м в едноетажна масивна сграда – училище, находяща се в поземлен имот ²²² – за училище, кв.10 по плана на селото с начален месечен наем 3.10лв. без ДДС, депозит 37.20лева.

14.Масивна сграда за здравна служба с площ 59кв.м в с.Мелница, построена в поземлен имот Х – за здравна служба и аптека, кв.24 по плана на селото, представляваща съгласно схема:

а/лекарски кабинет с площ 14кв.м с начален месечен наем 5.18лв. без ДДС, депозит 62.16лева;

б/амбулатория с площ от 14кв.м с начален месечен наем 5.18лв. без ДДС, депозит 62.16лева;

в/манипулационна с площ от 14кв.м с начален месечен наем 5.18лв. без ДДС, депозит 62.16лева;

г/склад с площ от 5кв.м с начален месечен наем 1.85лв. без ДДС, депозит 22.20лева;

д/чакалня с площ от 12кв.м с начален месечен наем 4.44лв. без ДДС, депозит 53.28лева.

15.Здравна служба в с.Лесово с идентификатор 43459.501.148.1 площ от 106кв.м в първи етаж на масивна двуетажна сграда, построена в поземлен имот с идентификатор 43459.501.148 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед ¹РД-18-78/24.07.2008г. представляваща:

а/лекарски кабинет и склад с площ от 50.76/106ид.части кв.м с начален месечен наем 18.78лв. без ДДС, депозит 225.36лева;

б/стоматологичен кабинет с площ от 21.15/106ид.части кв.м с начален месечен наем 7.82лв. без ДДС, депозит 93.84лева;

в/детска консултация с площ 33.84/106ид.ч кв.м с начален месечен наем 12.52лв. без ДДС, депозит 150.24лева.

16.Здравна служба в с.Изгрев с площ от 37кв.м, построена в им.пл.¹246 – част от поземлен имот Х² – за здравен дом , кв.19 по плана на селото, представляваща съгласно схема:

а/лекарски кабинет с площ от 16кв.м с начален месечен наем 5.92лв. без ДДС, депозит 71.04лева;

б/детска консултация с площ от 11кв.м с начален месечен наем 4.07лв. без ДДС, депозит 48.84лева.

17.Здравна служба с площ от 30.30кв.м в с.Пчела във втори етаж на масивна сграда – здравна служба, построена през 1962г. в урегулиран парцел Х²-174, кв.19 по плана на селото, представляваща съгласно схема:

а/лекарски кабинет с площ от 16.50кв.м с начален месечен наем 6.10лв. без ДДС, депозит 73.20лева;

б/аптека с площ от 10.80кв.м с начален месечен наем 3.99лв. без ДДС, депозит 47.88лева;

в/чакалня с площ от 6кв.м с начален месечен наем 2.22лв. без ДДС, депозит 26.64лева.

18.Здравна служба с площ от 64кв.м в с.М.Манастир, находяща се във втори етаж на двуетажна масивна сграда – кметство, построена през 1984г. в поземлен имот ²Х – за кметство и здравна служба, кв.21 по плана на селото, представляваща съгласно схема:

а/манипулационна с площ от 16кв.м с начален месечен наем 5.92лв. без ДДС, депозит 71.04лева;

б/лекарски кабинет с площ от 16кв.м с начален месечен наем 5.92лв. без ДДС, депозит 71.04лева;

в/гинекологичен кабинет с площ от 16кв.м с начален месечен наем 5.92 без ДДС, депозит 71.04лева;

г/детска консултация с площ от 16кв.м с начален месечен наем 5.92лв. без ДДС, депозит 71.04лева.

19.Здравна служба в с.Трънково с площ от 34/392ид.ч кв.м, находяща се в първи етаж на двуетажна масивна сграда – читалище с идентификатор 73328.501.126.1, построена през 1961г. в поземлен имот с идентификатор 73328.501.126, представляваща съгласно схема:

а/лекарски кабинет с площ от 11/392ид.ч кв.м с начален месечен наем 4.07лв. без ДДС, депозит 48.84лева;

б/склад към лекарски кабинет с площ 17/392ид.ч кв.м с начален месечен наем 6.29лв. без ДДС, депозит 75.48лева;

в/чакалня с площ от 6/392ид.ч кв.м с начален месечен наем 2.22лв. без ДДС, депозит 26.64лева.

20.Част от имот публична общинска собственост с площ от 0.56/14696ид.ч кв.м от поземлен имот с идентификатор 27382.500.7121 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Елхово с начален месечен наем 0.25лв., депозит 3.00лева.

Търгът да се проведе на 15.02.2012г. от 14.00часа в залата на община Елхово.

Желаещите да участват в търга следва до 13.02.2012г. до 17.00часа да подадат в информационния център при община Елхово следните документи:

За регистрирани лица по Търговския закон

1.Заявление – образец за участие в търга от гише ¹2 на информационния център при община Елхово.

2.Решение за регистрация на фирма.

3.Удостоверение, че участника няма задължение към община Елхово.

4.Удостоверение, че участника няма задължение към Националната агенция по приходите, не по рано от 15дни от датата на търга.

5.Удостоверение от Агенция по вписванията, издадено не по рано 15 дни от датата на търга.

6.Приходна квитанция за внесен депозит от гише ¹4 на информационния център при общината.

7.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лева от гише ¹4 на информационния център при общината.

8.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.

За физически лица

1. Заявление – образец за участие в търга от гише ¹2 на информационния център при община Елхово.

2. Удостоверение, че участника няма задължение към община Елхово.

3. Удостоверение, че участника няма задължение към Националната агенция по приходите, не по рано от 15дни от датата на търга.

4.Приходна квитанция за внесен депозит от гише ¹4 на информационния център при общината.

5. Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лева от гише ¹4 на информационния център при общината.

6. Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.

Забележка: Кандидатите за наемане на общински помещения – здравни служби, описани в обявата в ²²/римско две/ от точка 2 до точка 19 трябва да отговарят на следните условия: да са общо практикуващи лекари или стоматолози; да са регистрирани като лечебни заведения – индивидуална практика за първична медицинска помощ или стоматологична помощ, с предмет на дейност – извънболнична медицинска или стоматологична помощ.

Общината е регистрирана по ЗДДС/Закон за данък добавена стойност/ и спечелилия търга ще плаща 20%ДДС върху достигнатия годишен или месечен наем.

При липса на кандидати за участие в търга на 15.02.2012г. втори търг при същите условия ще се проведе на 22.02.2012г.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на отдел „Икономическо развитие” за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Пепа Кючукова – заместник кмет на община Елхово.

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово