Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи

На основание  чл. 44,  ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14,  ал.1, ал.2, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.20ал./1/, ал./2/ и ал./3/ от Наредба N5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,  Решения на Общински съвет-Елхово  N23/3/13/ и N27/3/17, взети с протокол N3 от  22.12.11г. 

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

I.Съгласно Решение N23/3/13 на Об съвет – Елхово, взето с протокол N3 от 22.12.11г. откривам процедура за провеждане на  публичен търг с явно наддаване за    отдаване под наем  на земеделски земи – частна общинска собственост  за срок от десет стопански   години  по землища, както следва :

   1.1        

N по ред

 

Землище

Земеделски земи-частна общинска собственост

Брой имоти

Площ

дка

1

Борисово

2

12.899

2

Бояново

4

24.539

3

Жребино

18

154.236

4

Изгрев

12

578.821

5

Кирилово

9

71.316

6

Маломирово

7

45.575

7

Мелница

13

154.623

8

Стройно

1

6

9

                      Пчела

1

5.754

 

Общо:

67

1053.763

 

Обект на търга са земите, подробно описани по землища, имоти, местности, начин на трайно ползване и категория в Приложение N 1 за земеделски земи-частна общинска собственост-неразделна част към настоящата заповед и обявени в общината и съответното кметство.

             

 

 

 

                  приложение ¹1

               
               

N по ред

Номер на имота

Местност

К-я на имота

Начин  на трайно ползване

Площ на имота в дка

Ед.цена лв/дка

Начална наемна цена

1

2

3

4

5

6

7

8

землище с.Изгрев

 

1

10003

Геренчетата III нива

27.165

9.41

255.62

      X нива 0.370

2.10

0.78

2

11001

Геренчетата X нива

61.350

2.10

128.84

3

14001

Чобан бунар VI нива

121.384

5.65

685.82

      VIII нива

12.235

3.16

38.66

      IV нива

1.018

8.16

8.31

4

16074

Сара яр VI нива

6.790

5.65

38.36

5

29012

Ильов кайнак V нива

107.247

6.92

742.15

6

29015

Ильов кайнак V нива

15.133

6.92

104.72

7

30019

Чатал дере V нива

70.674

6.92

489.06

8

31169

Ашарията V нива

109.217

6.92

755.78

9

100043

До село V нива

10.6

6.92

73.35

10

374

Герена III нива

8.769

9.41

82.52

11

21092

Ченгене азмак X нива

15.103

2.1

31.72

12

100132

До село V нива

11.766

6.92

81.42

                                       землище с.Борисово  

 

1

26027

Рубела III нива

4.901

9.41

46.12

2

34014

Дранголов Бозалък VII нива

7.998

4.39

35.11

землище с.Жребино

 

 

1

22040

Шаламанка V нива

10.368

6.92

71.75

2

31054

Саръ гьол V нива

5.826

6.92

40.32

3

31068

Саръ гьол V нива

10.8

6.92

74.74

4

31150

Саръ гьол V нива

12.715

6.92

87.99

5

54009

Коравата могила IV нива

9.008

8.16

73.51

6

54033

Коравата могила IV нива

6

8.16

48.96

7

59002

Куршума IV нива

9.138

8.16

74.57

8

11030

Лозята V нива

14.763

6.92

102.16

9

12016

Лозята V нива

4.043

6.92

27.98

10

13085

Лозята V нива

10.599

6.92

73.35

11

13185

Лозята V нива

6.814

6.92

47.15

12

152

Бели камък V нива

21.997

6.92

152.22

13

42014

Гръковица IV нива

4.291

8.16

35.01

14

50008

Конски гробища III нива

5.49

9.41

51.66

15

52016

Бели Камък V нива

4

6.92

27.68

16

63001

Чобан бунар IV нива

8.682

8.16

70.85

17

64011

Драката IV нива

4

8.16

32.64

18

64013

Драката IV нива

5.702

8.16

46.53

землище с.Стройно

 

 

1

17070

Върха IV нива

6

8.16

48.96

землище с.Бояново

 

 

1

3999

До село IV нива

6.316

8.16

51.54

2

66035

Станков билюк V нива

5.383

6.92

37.25

3

82019

Лозянска пътека V нива

5.098

6.92

35.28

4

91128

Лозята V нива

7.742

6.92

53.57

землище с.Маломирово

 

 

1

15186

Маринов дол VI нива

4.297

5.65

24.28

2

18073

Юрта VI нива

5.221

5.65

29.50

3

18087

Юрта V нива

4.579

6.92

31.69

4

18095

Юрта VI нива

4.406

5.65

24.89

5

22135

Старната VI нива

9.110

5.65

51.47

6

31017

Помоклу баир X нива

4.811

2.10

10.10

7

39042

Старите лозя VI нива

13.151

5.65

74.30

землище с.Пчела

 

 

1

440079

Лозята VI нива

5.754

5.65

32.51

землище с.Кирилово

 

 

1

13005

Карайол IV нива

6.883

8.16

56.17

2

35165

Брястите IV нива

5.902

8.16

48.16

3

36400

Каваклъ дере X нива

3.512

2.10

7.38

      VI нива

0.383

5.65

2.16

      IV нива

0.628

8.16

5.12

4

42340

Кузулука IV нива

7.256

8.16

59.21

5

43340

Кузулука IV нива

7.719

8.16

62.99

6

45008

Ареач баира IV нива

4.5

8.16

36.72

7

46010

Ветите лозя VI нива

10.549

5.65

59.60

      IX нива

6.398

2.63

16.83

8

59182

Анджолов кладенец IV нива

9.699

8.16

79.14

9

65251

Бешлийски кър V нива

7.887

6.92

54.58

землище с.Мелница

 

 

1

273

………………………. VII нива

5.7

4.39

25.02

2

486

………………………. IX нива

2.470

2.63

6.50

      IV нива

1.993

8.16

16.26

3

11092

Церите VI нива

43.988

5.65

248.53

      III нива

3.909

9.41

36.78

4

21094

Комсаля IV нива

5.71

8.16

46.59

5

23010

Юрта IX нива

3.26

2.63

8.57

      IV нива

1.41

8.16

11.51

6

23011

Юрта IX нива

32.056

2.63

84.31

7

23026

Юрта IX нива

7.466

2.63

19.64

      IV нива

2.014

8.16

16.43

8

23092

Юрта IX нива

5.002

2.63

13.16

9

27064

Каба ира IX нива

10.818

2.63

28.45

      VIII нива

3.49

3.16

11.03

      V нива

0.723

6.92

5.00

      III нива

2.185

9.41

20.56

10

33007

Корията IX нива

4.172

2.63

10.97

11

33048

Корията IX нива

5.598

2.63

14.72

      V нива

1.676

6.92

11.60

12

33077

Корията IX нива

4.001

2.63

10.52

13

36022

Керли поща VII нива

6.032

4.39

26.48

      III нива

0.95

9.41

8.94

       

всичко:

1053.763

   

 

1.2 Отдаване под наем на имот N103001, отдел 47/1 по ЛУП 2001г. с площ 334,014дка-голина, находящ се в м.”Райкин” в землището на с.Пчела за срок от 10 стопански години с начална наемна цена в размер на 7,20лв/дка, а за целия имот съотвтно начална наемна цена в размер на 2404,90лв.

II.Съгласно Решение N27/3/17/ на ОбС, взето с протокол N3 от 22.12.2011г., откривам процедура за провеждане на  публичен търг с явно наддаване за  отдаване под наем  на  ПИ N 037011, с акт за общинска собственост  N 2697, в м.”Леската”, категория девета, НТП-нива, с площ 10,000дка в землището на с.Г.Дервент и начална тръжна цена в размер на 26,30лв.  за срок от десет стопански   години.

            В търга могат да участвуват физически и юридически лица, за всички или отделни поземлени имоти.

Търгът да се проведе на  27.01.2012г. от 14.00 часа в залата на Община Елхово.

Желаещите да участват в търга следва до 17.00 часа на 25.01.2012г. да подадат в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово  следните документи :

I.За юридически лица:

1.Молба-образец за участие в търг от гише N 2 в Центъра за услуги и информация на гражданите.

2.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, издадено от Агенцията по вписванията не по-рано от 15дни  преди датата на търга.

            3.Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово.

            4.Удостоверение, че участника няма задължение към държавата от Национална агенция за приходите по регистрация, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на търга. 

            5.Приходна квитанция за внесен депозит 10 %  от началната тръжна цена на имота, внесени в  касата на община Елхово.

            6.Приходна квитанция за участие в търга – 10 лв за първи имот и по 2 лв за всеки следващ имот, внесени в касата на общината.

            7. Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие от пълномощното.

II. За физически лица:

1.Молба-образец за участие в търг от гише N 2 в Центъра за услуги и информация на гражданите.

            2.Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово.

            3.Удостоверение, че участника няма задължение към държавата от Национална агенция за приходите по регистрация, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на търга. 

            4.Приходна квитанция за внесен депозит 10 %  от началната тръжна цена на имота, внесени в  касата на община Елхово.

            5.Приходна квитанция за участие в търга – 10 лв за първи имот и по 2 лв за всеки следващ имот, внесени в касата на общината.

За останалите след търга земеделски земи ще се проведе търг при същите условия на  следващия петък 03.02/2012г.Документите за търга се подават до 17.00 часа  на предходния ден.

Заповедта да се доведе до знанието на отдел “ Икономическо развитие “ за сведение и изпълнение.

 

                                  

 

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово