Заповед за отдаване под наем на имот частна общинска собственост РД 421 от 23.06.2009г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1 и ал.2 от Наредба 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и решение на Общински съвет – Елхово взето с протокол 23/28.05.2009г.

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 

Да се проведе публичен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост за срок от 10/десет/години:

1.Павилион 10 на общински пазар с площ от 11.70кв.м, построен в поземлен имот с идентификатор 27382.500.577 по кадастралната карта на град Елхово на ул.”Пирин” 6 с начален месечен наем 33.06лв. без ДДС, депозит 396.72лева.

 

Търгът да се проведе на 14.07.2009г. от 14.00часа  в залата на община Елхово.

Желаещите да участват в търга следва до 10.07.2009г. до 17.00часа да подадат в информационния център при община Елхово следните документи:

 

За регистрирани лица по Търговския закон

 

1.Молба –образец за участие в търга от гише 2 на информационния център при община Елхово.

2.Решение за регистрация на фирма.

3.Удостоверение, че участника няма задължение към община Елхово.

4.Удостоверение, че участника няма задължения към Националната

агенция по приходите, не по-рано от 15дни от датата на търга.

5.Удостоверение за актуално състояние на фирмата от Фирмено отделение при Окръжен съд, не по-рано 15 дни от датата на търга или удостоверение от Агенция по вписванията.

6.Приходна квитанция за внесен депозит от гише 4 на информационния център при общината.

7.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лева от гише 4 на информационния център при общината.

8.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.

 

За физически лица

 

1.Молба –образец за участие в търга от гише 2 на информационния център при община Елхово.

2.Удостоверение, че участника няма задължение към община Елхово.

3.Удостоверение, че участника няма задължения към Националната агенция по приходите, не по-рано от 15дни от датата на търга.

4.Приходна квитанция за внесен депозит от гише 4 на информационния център при общината.

5.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лева от гише 4 на информационния център при общината.

6.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.

Общината е регистрирана по ЗДДС/Закон за данък добавена стойност/ и спечелилия търга ще плаща 20% ДДС върху достигнатия годишен наем.

При липса на кандидати за участие в търга на 14.07.2009г. втори търг при същите условия ще се проведе на 21.07.2009година.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел “Икономическо развитие” за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Пепа Кючукова – зам. кмет на община Елхово.

 

 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово