Заповед за отдаване под наем на имоти-публична и частна общинска собственост – Заповед РД-310 от 27.05.2009г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, ал.2 и чл.17, ал.1 и ал.2 от Наредба номер5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и решение на Общински съвет – Елхово взето с протокол номер20/14.04.2009г.

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 

I.Да се проведе публичен търг за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост за срок от 10/десет/години:

1.Павилион номер2 на общински пазар с площ от 24.50кв.м, построен в поземлен имот с идентификатор 27382.500.577.4 по кадастралната карта на град Елхово на ул.”Пирин”номер6 с начален месечен наем 56.10лв. без ДДС, депозит 673.20лева.

2.Част от масивен магазин с площ от 85/162ид.ч. кв.м с идентификатор 27382.500.2615.1.26, построен през 1977г. в поземлен имот с идентификатор 27382.500.2615, находящ се в гр.Елхово на ул.”Ал.Стамболийски”номер66 с начален месечен наем 165.00лв. без ДДС, депозит 1980лева, като спечелилият търга съгласно решение на Общински съвет-Елхово 281/20/13/ взето с протокол номер20/14.04.2009г. поема разходите по обособяването на частта като самостоятелен търговски обект.

II.Да се проведе публичен търг за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост за срок от 5/пет/години:

1.Щанд номер2 с площ от 47.36кв.м, находящ се в масивна сграда – хали, построена през 1940г. с идентификатор 27382.500.948.1 в град Елхово на ул.”Търговска”номер13 с начален месечен наем 97.25лв. без ДДС, депозит 583.50лева.

2.Щанд номер7 с площ от 41.87кв.м находящ се в масивна сграда – хали, построена през 1940г. с идентификатор 27382.500.948.1 в град Елхово на ул.”Търговска”номер13 с начален месечен наем 87.37лв. без ДДС, депозит 524.22лева.

III. Да се проведе публичен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост за срок от 2/две/години:

1.Дворно място с площ 7.05/150ид.ч км.м, съставляващо поземлен имот 27382.500.933, находящо се в гр.Елхово на ул.”Търговска”номер31/базара/ с начален месечен наем 20.46лв., депозит 49.11лева.

IV.Да се проведе публичен търг за отдаване под наем на имот – публична  общинска собственост за срок от 5/пет/години:

1.Язовир с кад.номер302 с площ 62,542дка, в землището на с.Раздел, м.”Шанска бахча” с начален годишен наем 809.30лв. без ДДС, депозит 404.65лева.

 

Търгът да се проведе на 16.06.2009г. от 14.00часа  в залата на община Елхово.

Желаещите да участват в търга следва до 12.06.2009г. до 17.00часа да подадат в информационния център при община Елхово следните документи:

 

За регистрирани лица по Търговския закон

 

1.Молба –образец за участие в търга от гише номер2 на информационния център при община Елхово.

2.Решение за регистрация на фирма.

3.Удостоверение, че участника няма задължение към община Елхово.

4.Удостоверение, че участника няма задължения към Националната

агенция по приходите, не по-рано от 15дни от датата на търга.

5.Удостоверение за актуално състояние на фирмата от Фирмено отделение при Окръжен съд, не по-рано 15 дни от датата на търга или удостоверение от Агенция по вписванията.

6.Приходна квитанция за внесен депозит от гише номер4 на информационния център при общината.

7.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лева от гише номер4 на информационния център при общината.

8.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.

 

За физически лица

 

1.Молба –образец за участие в търга от гише номер2 на информационния център при община Елхово.

2.Удостоверение, че участника няма задължение към община Елхово.

3.Удостоверение, че участника няма задължения към Националната агенция по приходите, не по-рано от 15дни от датата на търга.

4.Приходна квитанция за внесен депозит от гише номер4 на информационния център при общината.

5.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лева от гише номер4 на информационния център при общината.

6.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.

Общината е регистрирана по ЗДДС/Закон за данък добавена стойност/ и спечелилия търга ще плаща 20% ДДС върху достигнатия годишен наем.

При липса на кандидати за участие в търга на 16.06.2009г. втори търг при същите условия ще се проведе на 23.06.2009година.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел “Икономическо развитие” за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Пепа Кючукова – зам. кмет на община Елхово.