Търг за отдаване под наем на земеделски имот – заповед 260 от 13.05.2009г.

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.20 ал.2, ал.3 от Наредба 5 за  реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решение 260/19/5, взето с протокол 19/16.03.2009г на Общински съвет – гр.Елхово.

 

НАРЕЖДАМ:

         Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имот номер 08028   с начален размер на годишна наемна цена в размер на 165,90лв /сто шестдесет и пет лв и 0,90ст / за срок от три стопански години с площ 21,380дка/двадесет и един дка триста и осемдесет кв.м/ , в м.”Лозята” в землиището на гр.Елхово.

В търга могат да участват физически и юридически лица.

Търгът да се проведе на 02.06.2009г. в 14.00ч. в залата на община Елхово.

Желаещите да участват в търга следва до 17.00ч на  01.06.2009г да подадат  в Центъра за услуги  и информация  на гражданите при община Елхово следните документи:

I. За юридически лица:

1. Молба – образец за участие в търг от гише 2 в Центъра за услуги и информация на гражданите.

2. Решение за регистрация на фирма.

3. Удостоверение за актуално състояние на фирмата от Фирмено отделение  при Окръжен съд или ЕИК по ЗТР , издадени не по-рано от 15дни преди датата на търга.

4. Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово.

5. Удостоверение, че участника няма задължения към държавата от Национална агенция за приходите по регистрация , издадено  не по-рано 15дни преди датата на търга.

6. Приходна квитанция за внесен депозит 10% от началната тръжна цена  на имота, внесен в касата на община Елхово.

7. Приходна квитанция за участие в търга  в размер на 10лв , внесени в касата на общината.

8.Пълномощниците на участниците  в търга да представят нотариално заверено копие от пълномощното.

II. За физически лица:

  1. Молба – образец за участие в търг от гише  2 в Центъра за услуги и информация на гражданите.
  2. Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово
  3. Удостоверение, че участника няма задължение към държавата от Националната агенция за приходите, по регистрация , издадено не по-рано от 15дни преди датата на търга.

4. Приходна квитанция за внесен депозит 10% от началната тръжна цена  на имота, внесен в касата на община Елхово.

5. Приходна квитанция за участие в търга в размер на  10лв, внесени в касата на общината.

При неявяване на кандидат на търга , последния ще се проведе при същите условия на следващия  вторник на  09. 06.2009г. Документите се подават до 17.00 часа на предходния работен ден преди датата на търга.

Заповедта да се доведе до знанието на отдел “ИР” за сведение и изпълнение.

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово