Търг за продажба на имоти частна общинска собственост – Заповед 106 от 25.02.2009г.

На основание чл. 44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45 ал.1 от Наредба  5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет – Елхово взети с Протоколи  15/18.11.2008 г., 42/29.05.2007 г. и 17/28.01.2009 г.

 

З А П О В Я Д В А М :

 

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти частна общинска собственост :

1.Дворно място с площ 1 820 кв. м. съставляващо поземлен имот VIII-за здравна служба в кв. 29 по плана на с. Раздел одобрен със заповед  ЛС/Р-225 от 13.06.1988 г. при граници на североизток – поземлен имот II-за жилищно строителство, на югозапад – улица, на северозапад – поземлен имот I-за РПК и на югоизток – поземлен имот VII-общ. и поземлен имот VI-324, заедно с построената в него масивна двуетажна сграда – здравна служба със застроена площ 253 кв. м. с начална тръжна цена 35 559,00 лв.

2.Терен с площ 21 130 кв. м. съставляващ урегулиран поземлен имот I-за производствени дейности и техническа инфраструктура в кв. 42 по плана на с. Маломирово утвърден със заповед  ЛС/Р-679/26.10.1988 г. и заповед  ТСУ-34 от 28.07.2008 г. за частично изменение на ПУП – план за регулация, при граници на имота на север – улица с осеви точки 156–157–160, на изток – улица с осеви точки 160–166, на юг – улица с осеви точки 166–167 и на запад – улица с осеви точки 156 – 167 с начална тръжна цена 83 026,00 лв. без ДДС.

3.Кафе – аперитив и магазин за хранителни и промишлени стоки на втори етаж тип бунгало със застроена площ 81 кв. м. от двуетажна масивна сграда – здравна служба с разгъната застроена площ 162 кв. м. построена в поземлен имот XX-за здравна служба в кв. 13 по плана на с. Голям Дервент утвърден със заповед  1774/07.04.1956 г., при граници на поземления имот на югоизток – нова улица, североизток и северозапад – улица и югозапад –ПИ VIII-40 и ПИ IX-168, заедно с принадлежащите идеални части от общите части на сградата и съответното право на строеж с начална тръжна цена 4 170,00 лв.

Търгът да се проведе на 19.03.2009 г. от 14.00 часа в залата на община Елхово.

Желаещите да участват в търга следва до 17.00 часа на 18.03.2009 г. да представят в Центъра за услуги и информация на гражданите на първи етаж в административната сграда на общината на ул. Търговска 13 следните документи :

 

За юридически лица и ЕТ :

1.Молба за участие в търга от центъра за услуги и информация на гражданите, гише  2  “общинска собственост и стопански дейности” .

2.Решение за регистрация на фирма или удостоверение от Агенция по вписванията по регистрация за вписани обстоятелства и обявени актове по партидата на фирмата.

3.Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово.

4.Удостоверение, че участника няма задължения към Национална агенция за приходите по регистрация, не по-рано от 15 дни от датата на търга .

5.Удостоверение за актуално състояние на фирма от Фирмено отделение при Окръжен съд по регистрация.

6.Приходна квитанция за внесен депозит 10 % от началната тръжна цена, внесени в касата на община Елхово.

7.Приходна квитанция за участие в търга – 30,00 лв., внесени в касата на община Елхово.

²².За физически лица :

1.Молба за участие в търга от центъра за услуги и информация на гражданите,  гише  2 “общинска собственост и стопански дейности” .

2.Удостоверение, че участника няма задължения към община Елхово.

3.Удостоверение, че участника няма задължения към Национална агенция за приходите по регистрация, не по-рано от 15 дни от датата на търга.

4.Приходна квитанция за внесен депозит 10 % от началната тръжна цена, внесени в касата на община Елхово.

5.Приходна квитанция за участие в търга – 30,00 лв., внесени в касата на община Елхово.

При неявяване на кандидати втори търг при същите условия да се проведе на 26.03.2009 г. от 14.00 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. “Търговска” 13.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел “Икономическо развитие” за сведение и изпълнение.

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово